มุกดาหาร(ชมคลิป)เข้มกลุ่มเสี่ยงผู้เดินทางจากจังหวัดชายแดนพม่าและเข้มคัดกรองในพื้นที่


มุกดาหาร – ตรวจเข้ม คัดกรองหาเชื้อโควิด -19 (SWAB) กลุ่มเสี่ยงผู้เดินทางจากจังหวัดชายแดนพม่าและเข้มงวดการคัดกรองในพื้นที่
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 66/2563 และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2009 (โควิด 19) จังหวัดมุกดาหาร โดยมีหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการโรคติดต่อ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแก่งกะเบาชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ที่ประชุม รับทราบคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้ำนความมั่นคง ที่ 30/ 2563 เรื่อง แนวทางการ สกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตามที่ที่ทำการปกครองจังหวัดเสนอ ซึ่งกำหนดภารกิจและหน่วยงานรับผิดชอบ โดยพื้นที่ชายแดนอำเภอเมือง หว้านใหญ่ และดอนตาล มอบหน่วยงานรับผิดชอบลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนป้องกันไม่ให้มีการลักลอบข้ามชายแดนตามช่องทางธรรมชาติ ส่วนเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ตอนใน กำหนดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดเพื่อตรวจค้น สกัดกั้นและจับกุมยานพาหนะที่นำพาผู้ลักลอบเช้าเมือง 4 จุด ในพื้นที่ อ.เมืองมุกดาหาร ดอนตาล นิคมคำสร้อย และ อ.หนองสูง และให้ผู้นำชุมชนและ อสม. เฝ้าระวังบุคคลเดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด- 19 ขณะนี้มีการลักลอบเข้าเมืองที่ด่านแม่สอด จังหวัดตาก และด่านแม่สาย จังหวัดเชียงรายเป็นจำนวนมาก และมีการเดินทางกระจายไปตามจังหวัดต่างๆ จากสถานการณ์นี้ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร จึงมีมติดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด- 19 (SWAB) ใน 4 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1. ผู้ขับรถขนส่งสินค้า 2.กลุ่มรถโดยสาร 3. กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในพื้นที่ใหม่ และ 4. กลุ่มชาวประมง โดยให้ครอบคลุมกลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางมาจากจังหวัดชายแดนพื้นที่เสี่ยง และขอความร่วมมือ สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรอง และ รณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักในการสวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างทางสังคมและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
ด้าน นางสาวณิราวรรณ ปัญสุทธิ์ ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร รายงานเพิ่มเติมกรณีผู้โดยสารจาก อ.แม่สอด จ.ตาก เดินทางด้วยรถโดยสารสาย 829 มุกดาหาร-แม่สอด มาลงรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. และเดินทางต่อด้วยรถตู้สายที่ 555 มุกดาหาร- นครพนม เวลา 09.00 น. ไปลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารธาตุพนม มีอาการไข้สูงและมีน้ำมูกและเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และผู้ประกอบการรถทั้งสองสาย และได้ส่งรายชื่อผู้โดยสารในรถสาย 829มุกดาหาร- แม่สอด ช่วงเวลาที่สงสัยเวลาเดินทางจาก อ.แม่สอด ช่วง18.00 น.ถึงมุกดาหารเวลา 08.00น.ทุกคน ให้งานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการควบคุมโรค ส่วนผลตรวจและชายคนดังกล่าวได้รับทราบผลตรวจเชื้อเป็นลบ
ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ได้มีการเฝ้าระวังและสื่อสารให้ผู้ประกอบการขนส่งทุกสายให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด- 19 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยการตรวจสอบผู้โดยสารบนรถ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย แสกนแอพไทยชนะ และกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งแจ้งพนักงานขับรถดูแลทำความสะอาดรถตามมาตรการควบคุมโรคต่อไป


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ //