สภาวัฒนธรรมศรีสะเกษ มอบประกาศเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2563


เมื่อเร็วๆนี้ ที่พระวิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2563 โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายอุดม ชัยโพธิ์ ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษและนายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ นำพ่อตัวอย่าง พ่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 22 คน จากทั้ง 22 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม
นายวิทยา กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ องค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม จากทั้ง 22 อำเภอ และคณะกรรมการระดับจังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งเสริมคนดีจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบความดี มีผลงานที่ชัดเจนในจังหวัดศรีสะเกษ และเปิดโอกาสให้องค์กรหรือบุคคลต่างๆนำเสนอชื่อเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกผ่านคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมและองค์กรเครือยข่ายด้านวัฒนธรรม เป็นพ่อดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและแผ่นดิน เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2563 ประกาศเกียรติคุณในความดี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนทำดีเพิ่มมากขึ้น และได้รับคำประกาศการกระทำความดีต่อสาธารณชนให้เป็นเกียรติประวัติต่อวงศ์ตระกูล
โดยพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ในครั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติประกอบด้วย พ่อตัวอย่างผู้อบรมบุตร-ธิดา ให้เป็นคนดีและอุทิศตนเพื่อสังคม พ่อผู้อุทิศตนเพื่อศาสนา พ่อผู้เป็นต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์วีถีศรีสะเกษ พ่อผู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพ่อผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ประกาศงดดื่มเหล้าตลอดชีวิต ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาล ที่ 9 เพื่อส่งเสริมและยกย่องพ่อตัวอย่างที่เป็นต้นแบบของครอบครัวทำความดีต่อสังคม และประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งของสังคมตลอดจน เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน

Related posts