(ชมคลิป)สสจ.นครพนม นำบุคลากรทางการแพทย์แลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาสาธารณสุขในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ


วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่จังหวัดนครพนม นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทรงเห็นว่าสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังซึ่งก็คือประชาชนเช่นเดียวกัน ทรงเห็นว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ พยาบาล และการได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นสิทธิที่ควรได้รับอย่างเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักมนุษยธรรม และด้วยข้อจำกัดของผู้ต้องขัง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เริ่มโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขึ้นเพื่อเป็นการเติมเต็มสิทธิของผู้ต้องขังให้ได้รับการบริการทางสุขภาพเฉกเช่นประชาชนทั่วไป ดังนั้นจึงได้นำคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังปัญหา อุปสรรค กับทางเรือนจำกลางนครพนมที่นำโดย นายจรูญ เหล่าลา เพื่อร่วมกันแก้ไขและสนับสนุนการดำเนินงานของเรือนจำกลางนครพนม ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่อง (24 แห่งทั่วประเทศ) และได้รับพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 20 รายการ ในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขัง ตาม “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่ได้ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนองแนวพระราชดำริมาตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการที่จำเป็นพื้นฐานที่ควรได้รับ
โดยปัจจุบันเรือนจำกลางนครพนม มีผู้ต้องขังจำนวนทั้งสิ้น 4,477 คน เป็นชาย 3,664 คน หญิง 813 คน ซึ่งสถานพยาบาลเรือนจำกลางนครพนมมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 คน ปฏิบัติงานส่งเสริมและป้องกันโรค มีทีมดูแลสุขภาพทุกมิติ ตรวจรักษาทางกายและทางจิต สำหรับแนวทางในการพัฒนาการให้บริการตรวจรักษาโรคจะพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและตรวจผ่านระบบ TELEMEDICINE / Video Conference / Tele psychiatry แทนการนำผู้ต้องขังป่วยออกไปรับการตรวจรักษาโรคภายนอกเรือนจำ เพื่อลดปัญหาอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ควบคุม รวมถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิดเข้าไปในเรือนจำ ทั้งนี้จะเน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ โดยบุคลากรสาธารณสุข ภาคเครือข่ายเข้าไปถ่ายทอดความรู้ ในส่วนของอาคารสถานที่ ได้ร่วมกันวางแผนจัดสร้างโดมกันแดดกันฝน สำหรับจัดกิจกรรมสุขภาพ บริเวณสนามหญ้าสถานพยาบาล และจัดทำห้องบริการทันตกรรม จัดโซนให้สะดวกเหมาะสมต่อการให้บริการมากขึ้น เช่น ห้องบริการขูดหินปูน อุดฟัน และห้องเอ็กซเรย์ฟัน ซึ่งปัจจุบันให้บริการถอนฟันอย่างเดียว การเพิ่มมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขฯ ให้ครบทุกแดนเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพมากขึ้น รวมถึงจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานฯ เพื่อเร่งช่วยเหลือในประเด็นปัญหาที่พบ และสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผลต่อไป