(ชมคลิป)สสจ.นครพนม ขับเคลื่อนองค์กรใสสะอาด รวมพลังประกาศเจตจำนงต้านทุจริตคอรัปชั่น


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมร่มฉัตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยได้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ร่วมถึงมีการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาล มีการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย มีการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่ไปกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในใทุกระดับอย่างเคร่งครัด และกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นตัวชี้วัด โดยมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)


ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บนพื้นฐานของความโปร่งใส เที่ยงธรรมและสามารถตรวจสอบได้ โดยได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส Integrity and Transparency Assessment : ITA เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี 2560 ที่ได้ผลการประเมินร้อยละ 90.91 กระทั่งในปี 2563 ได้ผลการประเมินร้อยละ 96.15 และในวันนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรแห่งความใสสะอาด ยกระดับดัชนีการรับรู้ความปลอดจากการทุจริต(CPI) ประเทศให้สูงขึ้น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จึงได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริต ต้านการคอรัปชั่น ขึ้น โดยได้ร่วมกันปฏิญาณตนว่า จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอรัปชั่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทุกคนจะไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอรัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดนครพนม โดยจะมีการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ ทั้งยังจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ เมื่อปฏิบัติหน้าที่หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจจะซักถาม ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดไว้ และจะร่วมกันเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่อาจจะส่งเกิดผลกระทบ รวมถึงจะร่วมกันมุ่งมั่นสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การทุจริตคอรัปชั่น การให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใด หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน