ขอนแก่น(ชมคลิป)เริ่มแล้วงานไหมขอนแก่น ภายใต้วิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-19 กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่

จังหวัดขอนแก่น เปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้วิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-19 กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่

29 พฤศจิกายน 2563 ที่บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2563 ภายใต้วิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-19 การจัดงานเทศกาลไหมปีนี้จัดเป็นปีที่ 42 และเป็นปีที่ 8 ของการยกระดับการจัดงานไหมสู่ความเป็นนานาชาติ โดยการสนับสนุนการประสานงานจาก สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ณ ขอนแก่น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น คุณมาร์ค นุสโชม ว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานให้คงอยู่และเผยแพร่ไปยังคนรุ่นต่อไป ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เสริมสร้างและพัฒนาผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งผ้าไหมไปสู่สากล โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอก

โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยความหลากหลายและยิ่งใหญ่งดงาม อาทิ การจัดขบวนแห่ทางศิลปะวัฒนธรรมของชาวขอนแก่น การแสดงกลางแจ้งประกอบแสง สี เสียงและสื่อผสม การจัดพิธีผูกเสี่ยวการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม การรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น การเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหม การจัดประกวด และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไทยทั้งภายในและต่างประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง งานแสดงนวัตกรรมในเรื่องของไหม การแสดงนิทรรศการและสินค้า OTOP ของดีเมืองขอนแก่น การแสดงนิทรรศการและการแสดงศิลปะวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดรายได้จากการจัดงานเพื่อนำไปดำเนินการสาธารณประโยชน์และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเที่ยวชมงานและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก