ขอนแก่น-ประเมินผลลัพธ์ คกก.เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7

ประเมินผลลัพธ์ คกก.เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 ที่หวังให้เป็นการปฏิรูปให้เกิดการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ หลังตั้งมาแล้ว 3 ปีกว่า

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายสุทธินันท์ บุญมี ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 เป็นประธานการประชุมเพื่อประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน โดยการสัมภาษณ์กลุ่มในประเด็นการดำเนินงานและผลลัพธ์จากการดำเนินงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมราชวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรบูรณ์ วิสารทสกุล สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและดำเนินการสัมภาษณ์ มีผู้แทนกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 15 คนด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ.2559 ตามคำสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 โดยพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปฏิรูปให้เกิดการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเกิดคุณภาพในการทำงาน โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นศูนย์กลาง และเน้นกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคอื่นใด ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคน ชุมชน และสังคม มีความเป็นเจ้าของและมีความผูกพันร่วมรับผิดชอบร่วมกันขับเคลื่อนงาน เพื่อการจัดการสุขภาพในทุกมิติ อันจะเป็นการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน.
///////// ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น /////////

Related posts