มุกดาหาร(ชมคลิป)พาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมช่องทางตลาดและเชื่อมโยงจำหน่ายสินค้า


พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมช่องทางตลาดและเชื่อมโยงจำหน่ายสินค้าและบริการ ให้นักท่องเที่ยวในวันหยุดยาว
เมื่อวันที่ 19 พ.ย.63 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดหาร พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เปิดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมช่องทางตลาดและเชื่อมโยงจำหน่ายสินค้าและบริการ ให้นักท่องเที่ยวในวันหยุดยาว โดยมีนางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน ณ ตลาดต้องชมถนนคนเดิน (Walking Street) ริมโขงสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ผลักดันและส่งเสริมตลาดต้องชมให้เป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากและในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นช่วงที่มีวันหยุดยาว งได้กำหนดแผนกรเชื่อมโยงตลาด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้มาใช้จ่ายเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดต้องชม เป็นการช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ได้มีรายได้มากขึ้น


การจัดการในครั้งนี้มีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าเด่นจังหวัดมุกดาหาร ในพื้นที่ตลาดต้องชมมาร่วมจำหน่ายสินค้า อาทิ เนื้อดคขุน สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้า Organic สินค้าชุมชน และอาหารปรุงสำเร็จมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแข่งขันกินจุ (ขนมจีนชามยักษ์) กิจกรรมแจกคูปองส่งเรสริมการขาย


นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดเป็น “ เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง ท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน ” ในด้านการค้า มีมูลค่าการค้าชายแดนรวม 25,521,52 ล้านบาท สินค้าเกษตรหลัก ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และอ้อย ด้านการท่องเที่ยว มีแลนด์มาร์คที่น่าสนใจหลายแห่ง อีกทั้งจังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพด้านทำเลที่ตั้ง โดยตั้งอยู่บนกึ่งกลางเส้น EWEC และมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน สามารถรองรับการขยายตัวด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในตลาดต้องชม กระตุ้นการท่องเที่ยว ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อเศรษฐกิจในจังหวัดมุกดาหารได้เป็นอย่างดี

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร