(ชมคลิป)จังหวัดหนองบัวลำภู กำนัน ผญบ.ประชาชนจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ และ อสม.ร่วมห้าพันแสดงพลังปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

จังหวัดหนองบัวลำภู กำนัน ผญบ.ประชาชนจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ และ อสม.ร่วมห้าพันแสดงพลังปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยเลือดเนื้อ และชีวิต ให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดไป

วันนี้(23 ตค.63)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในทุกพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภู ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา และอสม.โดยในแต่ละพื้นที่หลายพันคนร่วมกันประกาศเจตนารมย์ปกป้องรักษา และเทิดทุนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรการทางกฎหมาย ดำเนินการกับคน กลุ่มบุคคลที่จาบจ้วงทำลายสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึก ความผูกพัน ความจงรักภักดีซึ่งชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มาอย่างยาวนาน ร่วมกันปกป้อง รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไว้ด้วยเลือดเนื้อ และชีวิต ให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดไป

ในส่วนของอำเภอศรีบุญเรือง บริเวณลานหน้าเสาธง สภ.ศรีบุญเรือง นายสุทัศน์ สุวรรณ กำนันตำบลนากอก ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน อสม.และประชาชนจิตอาสา ที่จงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ ที่ต้องการประกาศเจตนารมณ์ปกป้องรักษา และเทิดทุนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นำธงชาติ พร้อมถือพระบรมฉายาลักษณ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 และ 10 รวมถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ร่วมกันแสดงออกถึงพลังที่บริสุทธิ์เพื่อปกป้อง 3 สถาบันอันเป็นที่รักและยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนคนไทยทั้งประเทศ ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติ อ่านแถลงการณ์ และกล่าวคำปฏิญาณ ที่จะร่วมกันปกป้อง เคารพเทิดทูน และรักยิ่งมิให้ใครมารังแกและเหยียดยาม

ในส่วนของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมตัวกัน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู โดยมี นายคำแสน แสงค้อม ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ผญบ. ผช.ผญบ. แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ร่วม 500 คน ได้รวมตัวกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฎิญาณ กิจกรรมร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมยืนหนังสือผ่านนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

ในส่วนของอำเภอนากลาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนากลาง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสากิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มองค์กรภาคประชาชน อำเภอนากลาง จำนวน 350 คน ได้มาร่วมตัวกัน แสดงเจตนารมณ์ในการเทิดทูนและปกป้องสถาบันหลักของชาติ

และที่อำเภอโนนสัง ได้มีกลุ่มพลังมวลชนชาวอำเภอโนนสัง ประมาณ 800 คน รวมตัวกันบริเวณถนนสุปัญญา หน้าที่ว่าการอำเภอโนนสัง เพื่อพร้อมใจกันประกาศ เจตนารมณ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการจุดประกายของการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ของคนในขาติ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่รอยยิ้ม พร้อมเดินขบวนถือป้ายรณรงค์ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนสัง เหตุการณ์ โดยทั่วไปปกติ
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู