ศรีสะเกษ-รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร


เมื่อเร็วๆนี้ ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดิกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินของสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด โครงการซุปเปอร์มาเก็ตและสหกรณ์ และโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและการจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าแปรรูป โดยมี นายสมชัย คล้ายทับทิม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นายประหยัด วันดี ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด นางปริศนา ลำภา ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด และข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ
นางปริศนา กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2519 ประเภทสหกรณ์การเกษตร ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 44 ปี จนถึงปัจจุบัน สหกรณ์มีสมาชิก จำนวน 7,741 ราย มีทุนดำเนินงาน 1,832 ล้านบาท สหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 5 ด้าน ประกอบด้วย ธุรกิจรับฝากเงินจากสมาชิก ธุรกิจรวบรวมข้าว ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจแปรรูปข้าว และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ยังเป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) เพื่อรองรับสินค้าและจุดจำหน่าย จากขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิก ทั้งในจังหวัดศรีสะเกษและต่างจังหวัด ได้แก่ ข้าว ผลไม้ น้ำปลา น้ำดื่ม น้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ซึ่งในปี 2563 มียอดการกระจายสินค้ามากกว่า 38 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังมีโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร มีสหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 22 แห่ง มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 293 ที่ผ่านมา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดการประชุมชี้แจงและจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพทางการเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่าง ๆ ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ด้านการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีการผลิต การปลูกผักอินทรีย์ การสร้างเครือข่ายและการตลาด ด้านการเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ การแบ่งที่ดินทำกินที่มีทรัพยากรจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรด้านปศุสัตว์ เทคนิคการผลิตอาหาร ลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาอาชีพการเกษตรอีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน