อุบลราชธานี-สมาคมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจไทย จัดกิจกรรมการประชุมใหญ่เพื่อชี้แจงความคืบหน้าและรับรองคณะกรรมการระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน


เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี นางพิมพกาญจน์ พลสมัคร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่เพื่อชี้แจงความคืบหน้าและรับรองคณะกรรมการระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน โดยมีนายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ อดีตรองประธานสภาอบจ.อุบลราชธานี นายธิติวัฒน์ โควสุรัตน์ รองประธานสภา อบจ.อุบลราชธานี ดร.ถนอม คะตะวงศ์ กรรมการและผู้สังเกตุการณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพืชเศรษฐกิจไทยระดับอำเภอ ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน และประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทรทั้ง 6 ตำบล จำนวน 600 คน เข้าร่วมประชุมโดยมี นายธนกฤต สายใจ ประธานสมาคมพืชเศรษฐกิจไทยอำเภอโพธิ์ไทร เลฃานุการสภาอบจ.อุบลราชธานี กล่าวรายงาน นายสุรศักดิ์ โสภา ประธานสมาคมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจไทย จ.อุบลราชธานี พ.ท.บุญเลิศ เข็มเพชร จ.ส.อ.สุวรรณ แสงงาม นายวิรัช ปวะภูโต รองประธานสมาคมฯ(รอง1,2,3) นายเกรียงศักดิ์ โพธิ์เชียงราก เลขานุการ นายสวัสดิ์ สร้อยสิงห์ กรรมการฝ่ายตลาด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและนายสุรัตน์ มีเลิศ เลขานุการสมาคมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจไทย ทำหน้าที่เป็นพิธีกร โดยได้จัดกิจกรรมการประชุมเพื่อชี้แจงความคืบหน้าและรับรองคณะกรรมการระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจผู้เข้าร่วมโครงการดังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนเสนอร่างพระราชบัญญัติตัดตั้งสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจ ,เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและสนับสนุนปลูกพืชเศรษฐกิจไทยที่มีราคาสูงและมีความต้องการของตลาด,เพื่อทดแทนพืชเศรษฐกิจบางชนิดที่มีราคาตกต่ำ เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือด้านวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมในการผลิตพืชเศรษฐกิจให้มีคุณภาพสูง โดยมีการรับรองคุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ เป็นศูนย์กลางประสานที่มีผลกับพืชเศรษฐกิจและเพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์อีกด้วย
ทั้งนี้ เนื่องจากในอดีตกัญชาเป็นส่วนผสมของยารักษาโรคหลายชนิด ตามตำรับยาแผนโบราณที่บันทึกไว้ของวัดโพธิ์ และตำรายาแพทย์แผนไทย แต่กลับกันกัญชากลายเป็นยาเสพติดประเภท 5 จนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันแม้ว่ามีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขออกมาหลายฉบับให้สารองค์ประกอบในกัญชาเช่น สาร CBD, THC สามารถใช้รักษาโรคได้ และยังให้สถาบันการศึกษาร่วมกับ วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ สามารถปลูกกัญชาเพื่องานวิจัยและพัฒนา นำมารักษาโรคได้ แต่ประกาศดังกล่าวประชาชนส่วนมากของประเทศไทยไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว จึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำของสังคมในภาคประชาชนขึ้นอย่างมาก เพื่อจะส่งเสริมให้กัญชาไทย เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีประชาชนคนไทยได้มีส่วนจึงสมควรให้มีการจัดตั้ง ส.พ.ศ.ช.เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจอันเป็นพืชที่มาจากเกษตรที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยเป็นสมุนไพรไทย เช่น กัญชา และพืชสมุนไพรอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ในทางยา ที่มีคุณค่ามากในปัจจุบันประชาชนคนไทยได้มีส่วนร่วมในการปลูกในการผลิตเป็นยาประโยชน์กับประชาชนและความมั่นคงของเศรษฐกิจไทยจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้