ขอนแก่น-นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาด OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)

นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาด OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.63 ที่ผ่านมาที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอชุมแพ นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ และ การจำหน่ายสินค้า ตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) โดยมีนางสาวสุพิชา สอนบุญลา พัฒนาการอำเภอชุมแพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของอำเภอชุมแพ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 1-3 ดาว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(Quadant D) และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมีช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ สร้างโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาดภายนอกชุมชน เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการตลาดแก่ผู้ประกอบการ OTOP ขนาดเล็ก ที่ยังขาดโอกาสทางการตลาดในระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ รวมถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำให้เกิดการชะลอตัว และผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้ไม่เพียงพอจากการจำหน่ายสินค้าภายในชุมชน