หนองคาย(ชมคลิป)เรือนจำจังหวัดหนองคายจัดพิธีปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ เรือนจำจังหวัด นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องขังที่ฝ่ายการอบรม
นายเทิดศักดิ์ อังพัฒนพงษ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ให้แก่ ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๗๒ คน เป็นผู้ต้องขังชาวไทย ๑๔๘ คน เป็นผู้ต้องขังชาวต่างชาติ ๒๔ คน ระหว่างวันที่ ๑- ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน และสร้างตันแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถดำเนินการปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ปลูกต้นไม้ ปลูกผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ให้พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น โดยในระหว่างดำเนินการจะมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาจริง โดยในการจัดอบรมจำนวน ๑๔ วัน ได้แบ่งขั้นตอนการฝึกเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ ๑ การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ ๒ การแปลทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย- การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาน -การสร้างต้นแบบบนพื้นที่จำลอง และวางแผนการปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง เพื่อพอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น -การปฏิบัติในพื้นที่จริง ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านและขั้นที่ ๓ การสรุปและประเมินผล
สำหรับผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยได้รับความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ให้ผู้ต้องขังพึ่งพาตนเองได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา และองค์ความรู้ ให้แก่ผู้อื่น สามารถคืนคนดีสู่สังคมอย่างยังยืนตลอดไป

:ฤษีลภ-ปวีณา// จ.หนองคาย