(ชมคลิป)กกต.จังหวัดชัยภูมิเตรียมพร้อมรับมือเลือกตั้งต้องถิ่น


โดยการจัดอบรม โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เกี่ยวกักปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ณ.ห้องประชุม โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จัดอบรม โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่น
ให้กับปลัดหรือผู้แทนอปท.หัวหน้างาน หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน เครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและเครือข่าย กกต.จำนวน200 คน
พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผอ สนง กกต จว ชัยภูมิ กล่าว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายและ ระเบียบฉบับใหม่ จำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมพร้อมและจัดจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมกรการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ จึงได้เชิญหัวหน้าพนักงาน ส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน และเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วม ในการดำเนินการเลือกตั้ง และช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมรับการเผยแพร่ความรู้เข้าใจที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และวิธีการ
จัดการเลือกตั้งในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อนำความรู้ ไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนตามโอกาสอันเหมาะสมต่อไป ทำให้การเลือกตั้งมีคุณภาพ สุจริต โปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย ต่อไป

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ รายงาน