อาชีวะอุดรธานี เดินหน้าพัฒนานักศึกษาด้าน Air Cargo โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน จาก Bangkok Flight Services และ Thai Airways International Public Company จัด”โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสาร เพื่อการปฏิบัติงานด้าน Air Cargo ร่วมกับสถานประกอบการ” โดยมีกิจกรรม 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรด้าน Air Cargo ร่วมระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและครูผู้สอน
ส่วนที่ 2 การประชุมสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่นักศึกษา ในการเปิดโลกทัศน์ของอาชีพด้าน Air Cargo และการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งมีนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาธุรกิจการบิน สาขาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม และสาขาการตลาด เข้าร่วม จำนวน 516 คน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะและรู้จักการนำไปประยุกต์ใช้ในโลกอาชีพด้านการบิน การท่องเที่ยว การตลาด และด้าน Logistics ในยุค Next Normal ต่อไป
ดร.นิรุตต์. บุตรแสนลี ผู้อำนวยการ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการบินจาก Bangkok Flight Services และผู้เชี่ยวชาญจาก Thai Airways International Public Company ประกอบด้วย


นาวาอากาศตรี ปฏิพัทธ์ สมรรคจันทร์
คุณดำรงศักดิ์ เชาวนศิริกิจ
คุณภิญญาพัชญ์ กันเมล์
และคุณศุภพร ทรัพย์พันธ์
ในการเข้าร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามความความต้องการทางด้านการบิน และการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อเปิดโลกทัศน์ของอาชีพด้าน Air Cargo ซึ่งเป็นรูปแบบขนส่งสินค้าทางอากาศ และความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นให้สามารถปรับตัวและพัฒนาทักษะให้ได้ตามมาตรฐาน ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว “

Related posts