สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ โชว์ผลงานปี 2565 กำไรกว่า 625 ล้านบาทปันผลในอัตราร้อยละ 5.35 และเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 6.35

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี ถนนเลี่ยงเมือง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายปิยะ อุทธสิงห์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด โดยมี คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนสมาชิก และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม 465 คน


นายปิยะ อุทธสิงห์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ณ วันสิ้นปีทางบัญชี 31 ธันวาคม 2565 มีสมาชิก 18,828 คน มีทุนเรือนหุ้น 9,211.44 ล้านบาท
ทั้งนี้ จากการดำเนินงานส่งผลให้สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 625,310,889.05 บาท กำไรสุทธิที่เหลือจึงกลับคืนสู่สมาชิกในรูปเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5.35 และเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 6.35 นอกจากการพัฒนาสหกรณ์ และทำให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้าตามลำดับแล้ว สหกรณ์ฯ ยังคำนึงถึงความมั่นคงและสวัสดิการของสมาชิกเป็นสำคัญ โดยการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิก ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “สร้างความมั่นคง บริหารโปร่งใส บริการด้วยน้ำใจ ก้าวไกลสู่สากล” นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงินสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกอีกด้วย
นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการบริหารงานได้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานได้ดี คือ 1.สมาชิกดี มีส่วนร่วม 2.กรรมการดี ทำงานเพื่อส่วนรวม 3.ฝ่ายจัดการดี และ 4.มีแผนการดำเนินงานที่ดี สอดคล้องรองรับความต้องการของสมาชิก

ภาพ/ข่าว : วัชรพล มีสวัสดิ์ อุบลราชธานี