ยโสธร – เปิดช่องทางการขายผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง Onside และ Online หวังเพิ่มทักษะแก่ผู้ผลิต

นับเป็นโอกาสอันดีของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร และกลุ่มจังหวัดได้ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์การผลิตผ้าทอ โดยมุ่งเน้นที่จะสื่อสารไม่น้อยกว่า 3 ภารกิจ คือ


1) การส่งเสริมความรู้และทักษะในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  2) การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์   3) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน

รวมทั้งยังมีกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้โครงการคือ
1 การส่งเสริมความรู้และทักษะในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ณ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยจังหวัดนครปฐม

2 การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  3 การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ   4 การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยเน้นเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ซึ่งประกอบด้วย การผลิตสื่อ Video content ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์