ขอนแก่น-นายกนักมวยมอบทุนการศึกษาเพื่อความเสมอภาค

 

พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารมอบทุนการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จ.ขอนแก่น สนับสนุนเด็กปฐมวัยยากจน ศพด.บ้านขาม ทุนละ 800 บาท จำนวน 12 คน รวมเป็นเงิน 9,600 บาท.