ขอนแก่น(ชมคลิป)โรงเรียนหนองเรือวิทยา ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

ที่โรงเรียนหนองเรือวิทยา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ได้จัดให้มีการรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จากคณะกรรมการประเมินด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นายเรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองเรือวิทยา เผยว่า ในการจัดการรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในครั้ง โดยมีนายรังสฤษฎ์ โยมศรีเคน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประเมินฯ ทั้งนี้โรงเรียนหนองเรือวิทยา เป็น 1 ใน 84 โรงเรียน ที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่พิเศษ มีความโดเด่นทั้งทางวิชาการ คนตรี กีฬา และศิลปะวัฒนธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่อยู่ในระดับต้นๆ ของ สพม.25

 

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเกือบ 100% ยกเว้นเพียงนักเรียนครอบครัวประสงค์จะให้ทำงาน มีกีฬาวอลเลย์บอล ที่สร้างนักกีฬาสู่ทีมชาติเป็นประจำทุกปี  และมีวงดนตรีพื้นบ้าน วงโปงลางแสนเมือง ที่ให้การสนับสนุนชุมชน หน่วยงาน องค์กร ในเทศกาลต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีผลงานค้นพานบายศรีที่ได้รับการยอมรับ การันตีด้วยรางวัลพระราชทานหลายปี

การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบ่มเพาะผู้เรียน มาบริหารจัดการการศึกษา โดยเห็นได้จากแนวทางใหม่การบริหารและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องร้อยรัดกับ รูปแบบการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกบา เขต 25 ตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี