ขอนแก่น: นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผอ.รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติแก่ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือก

ทั้งนี้ วันข้าราชการเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี และการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ก็จะจัดพิธีมอบในวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน สำหรับปีนี้ ประเทศไทยประสบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) จึงได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดให้กำหนดวัน เวลา สถานที่และรูปแบบการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้ตามเหมาะสม โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นประธานการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

จังหวัดขอนแก่น มีข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 คน จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ ได้แก่ 1. นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 2. นายอดุลย์ พิมพ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 3. นายสุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และ
4. นายชินกร แก่นคง นายอำเภอภูผาม่าน ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
/////////ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น/////////