(ชมคลิป)ธ.ก.ส.เลยจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคครั้งที่ 1/2563 ผู้โชคดีถูกรางวัลรถกระบะ 6 ราย


วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่โรงแรมเลยพาเลซ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคครั้งที่ 1/2563 มี นายศิริชัย สันต์สัมพันธ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย พร้อมด้วย นายศรีนารถ ชาธรรมมา นางรัตนวลี กุญชรมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดเลย และคณะผู้บริหารสาขาสังกัดทั้ง 18 สาขา ร่วมกันจัดงาน เพื่อจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคในรอบที่ 1 ประจำปีบัญชี 2563 รางวัลสำคัญประกอบด้วย

รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Hilux Revo Smart Cab จำนวน 6 รางวัล, รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Scoopy I จำนวน 43 รางวัล, รางวัลที่ 3 ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 70 รางวัล ,รางวัลที่ 4 ทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 186 รางวัล และรางวัลที่ 5 ทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 531 รางวัล
นายศิริชัย สันต์สัมพันธ์คุณ ผู้อำนวยการสำนัก งาน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย กล่าวรายงานว่า เงินออมทรัพย์ทวีโชคเป็นบริการเงินฝากออมทรัพย์ประเภท ใช้สมุดคู่ฝากอีกประเภทหนึ่งจากหลายๆประเทศประเภทที่ ธ.ก.ส.ได้ให้บริการสำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งหมายถึงประชาชนทั่วไป รายบุคคลเช่น เกษตรกร พ่อค้า คหบดี เจ้าของกิจ การธุรกิจ ลูกจ้าง พนักงานองค์การของรัฐยกเว้นพนักงานของธ.ก.ส.เปิดบัญชีเงินฝากประเภทบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก ผลตอบแทนที่จะได้รับนอกจากดอกเบี้ยเงินฝากแล้ว ยังมีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัล ตามเกณฑ์ดังนี้ ยอดเงินฝากคงเหลือทุก 2,000 บาท ติดต่อ 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ในการชิงรางวัลที่ 1 โดยจะฝากเงินช่วงใดก็ได้ ซึ่งธนาคารกำหนดวันตัดยอดเพื่อจับรางวัลเป็น 2 ช่วงและกำหนดวันที่ในการจัดงานจับรางวัลพร้อมกันทั่วประเทศ ดังนี้ ช่วงที่ 1 ตัดยอดเงินฝากวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปีจะออกรางวัลวันที่ 5 สิงหาคมของทุกปี ช่วงที่ 2 ตัดยอดเงินฝากวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีจับรางวัลวันที่ 5 กุมภาพันธ์ของทุกปี
จะเห็นได้ว่ามียอดเงินฝากคงเหลือตามเกณฑ์มากจะมีบัตรจับรางวัลเป็นจำนวนหลายใบ และมีโอกาสได้รับรางวัลหลายรางวัลเช่นเดียวกัน ในการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคครั้งนี้เป็นผู้ฝากเงินของสาขาในสังกัดสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย ซึ่งมีจำนวน 18 สาขาได้แก่สาขาเลย กำเนิดเพชร วังสะพุง ด่านซ้าย เชียงคาน ผาขาว บ้านธาตุ หนองหิน เอราวัณ ภูเรือ ปากชม เชียงกลม ภูกระดึง ท่าลี่ นาด้วง นายแห้ว ภูหลวง และหนองหญ้าปล้อง
โดยมีรางวัลทั้งหมดจำนวน 830 รางวัลมูลค่ากว่า 13 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ถูกรางวัลที่1 จำนวน 6 รายดังนี้
1.สาขาเลย นางลุน แก้วสมบัติ บ้านเลขที่ 17 หมู่ 13 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
2.สาขาภูหลวง นายสมพงษ์ บุญกัน บ้านเลขที่ 5 หมู่ 1 ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
3. สาขาผาขาว นางสาวอรัญญา สวรรค์ บ้านเลขที่ 75 หมู่ 12 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
4. สาขาวังสะพุง นายเพ็ง ศรีทุมสุข บ้านเลขที่ 24/312 หมู่ 1 แขวงพิมลราช จ.นนทบุรี
5.สาขาภูเรือ นางสุกัลยา นนทะโคตร บ้านเลขที่ 188 หมู่ 10 ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
6.สาขากำเนิดเพชร นางสาวธัญรัตน์ น้อยคุณ บ้านเลขที่ 170 หมู่ 6 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /