กาฬสินธุ์พบครัวเรือนยากจนเพิ่มลงขันคนละบาทตั้งกองทุนช่วยเหลือ

นายอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ในรูปแบบผ้าป่าต่อยอดโครงการแฮปปี้เนสโมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยร่วมบริจาคคนละ 1 บาท ได้ยอดบริจาคแล้วกว่า 203,000 บาท

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายสันติ  จตุพันธุ์ นายอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่ทาง จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการแฮปปี้เนสโมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และได้รับความช่วยเหลือจากภาคประชาสังคมอย่างทั่วถึง โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งผลการดำเนินการที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการดูแลเอาใจใส่ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับ

นายสันติกล่าวอีกว่า สำหรับการขับเคลื่อนโครงการแฮปปี้เนสโมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในปี 2563  ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำการรีเอกซเรย์ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าข่ายฐานะยากจน และมีมติเห็นควรได้รับการช่วยเหลือเพิ่มอีก 55 ครัวเรือน จากเดิมประมาณ 500 ครัวเรือน รวมเป็น 555 ครัวเรือน  อย่างไรก็ตาม ทุกครัวเรือนเป้าหมาย จะมีคณะกรรมการหมู่บ้านกำกับดูแลและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อให้เกิดรายได้ ที่จะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน  และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นายสันติกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการแฮปปี้เนสโมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังดังกล่าว ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเต็มพร้อม จึงได้ร่วมกับส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ในรูปแบบผ้าป่าต่อยอดโครงการแฮปปี้เนสโมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเชิญชวนร่วมบริจาคคนละ 1 บาท และบางส่วนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบเพิ่มเติม ปัจจุบันได้ยอดบริจาคแล้วกว่า 203,199 บาท ซึ่งจะได้ร่วมประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องลงมติ เพื่อนำไปช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายในลำดับต่อไป