อุดรธานี-เลขาธิการอาชีวะปลื้ม อาชีวะอุดรธานี จับมือ บจก.อวาเเลนซ์ โกลบัล ผลิตเด็กให้มีทักษะดิจิทัล สนองนโยบายรัฐบาล


นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวชื่นชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ เพื่อร่วมพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีทักษะสู่ความเป็น Excellent Work forces ที่ตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน รองรับเทรนด์ดิจิทัล ที่สอดคล้องต่อนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีได้ร่วมมือกับบริษัทอวาเเลนซ์ โกลบัล จำกัด โดยดร.นิรุตต์ บุตรเเสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯและนายอัครพล บุญวรเศรษฐ์ Managing Director ได้เจรจาความร่วมมือ พร้อมร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของครู นักนักศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ถือว่าวิทยาลัยฯดำเนินตามนโยบายแบบเชิงรุกประสานความร่วมมือได้อย่างรวดเร็วและบริษัท อวาแรนซ์ ได้ให้การสนับสนุนได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำลังดำเนินการขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำหบายแห่ง ให้กับวิทยาลัยฯต่างๆเพิ่มเติม เพื่อผลิตและพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี กล่าวเพิ่มเติมว่า ” วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ได้ประสานและจัดทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือกับนายอัครพล บุญวรเศรษฐ์ Managing Director พร้อมผู้บริหารบริษัท อวาเเลนซ์ โกลบัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำ ที่ดำเนินเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านดิจิทัล ซึ่งมี Application บน Platform Low Code (One Web) โดยวิทยาลัยฯและบริษัท ได้จัดทำแผนความร่วมมือ ที่มีเป้าหมายร่วมกัน ดังนี้
1. การฝึกอบรมครูผู้สอน (Train the trainer) เพื่อเสริมทักษะของครูผู้สอน เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเรียนการสอนบนแพลตฟอร์ม Low code (One Web) (ระหว่าง สิงหาคม – ตุลาคม 2563)
2. การปรับปรุงโครงข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีเสถียรภาพ และเพิ่มความเร็วสูงรองรับการพัฒนาความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตในอนาคต
3. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เหมาะสมกับเทคโนโลยี และเครื่องมือทดสอบการทำงานระบบ Mobile Application ทั้งระบบ Android และ IOS รองรับระบบการทำงานแบบอัจฉริยะ(AI) ในอนาคต
4. การฝึกอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้ารับการฝึกงานด้านการพัฒนา Application บนแพลตฟอร์ม Low code (One Web)
5. การส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการด้านการพัฒนา Application บนแพลตฟอร์ม Low code (One Web)
6. การพัฒนาจัดทำหลักสูตรการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และวางแผนสู่การเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ซึ่งวิทยาลัยฯ และบริษัทฯ จะร่วมดำเนินการตามแผนฯ สู่การเป็นต้นแบบความร่วมมือที่ดี เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง”