เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ ตรวจแนะนำคลินิกเอกชนและร้านขายยา เพื่อขอความร่วมมือการดูแลรักษาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อเร็วๆนี้ แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ พร้อมด้วย ดร.ถนัต จ่ากลาง สาธารณสุขอำเภอชุมแพ นำทีมแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกให้คำแนะนำคลินิกเอกชน ร้านขายยา ในพื้นที่อำเภอชุมแพ เพื่อให้คำแนะนำ และชี้แจงแนวทางในการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตามนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ที่มีความห่วงใยประชาชน

เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้สถานะการณ์การระบาดของโรครุนแรง กว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้อำเภอชุมแพ มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากเป็นอันดับ3 ของจังหวัด การควบคุมโรคคงต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนเอง. ต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยขอให้ประชาชนสำรวจพื้นที่ที่มีน้ำขัง และร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณรอบๆ ตัวบ้านและในชุมชน โดยแนะให้ประชาชนเก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ดังนี้ 1.เก็บบ้านให้สะอาด เช่น พับเก็บเสื้อผ้าใส่ในตู้หรือแขวนให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้าน เก็บภาชนะใส่อาหารหรือน้ำดื่มที่ทิ้งไว้ใส่ถุงดำ และนำไปทิ้งลงถังขยะ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ต้องปิดฝาให้มิดชิด ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ และเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งจะสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งในส่วนของคลินิกเอกชน ร้านขายยา มีส่วนสำคัญในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ และเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก ให้แจ้งโรงพยาบาลชุมแพ เพื่อดำเนินการควบคุมป้องกันโรค และลดการแพร่กระจายในพื้นที่

ในส่วนเรื่องการรักษาพยาบาล พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ แนะนำแนวทางการดูแลรักษา ถ้าไข้สูงควรแนะนำเจาะเลือดในวันที่3ของไข้ การระมัดระวังการใช้ยา โดยเฉพาะยากลุ่มNSAIDS ที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเลือดออกในทางเดินอาหารได้ โรคนี้การรักษาเพียงให้ผู้ป่วยดื่มเกลือแร่หรือให้น้ำเกลือให้เหมาะสม และเฝ้าระวังภาวะช๊อก ถ้าผู้ป่วยมีอาการ ไข้ลดลง ซึม กระสับกระส่าย ปวดท้อง มีเลือดออก ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

นอกจากนี้ โรงพยาบาลชุมแพ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในการให้คำปรึกษาทางไกลในการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก ผ่านระบบ Teleconference ให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายโซนตะวันตกขอนแก่น 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลภูผาม่าน โรงพยาบาลสีชมพู โรงพยาบาลภูเวียง โรงพยาบาลหนองนาคำ โรงพยาบาลเวียงเก่า โรงพยาบาลหนองเรือ และโรงพยาบาลบ้านฝาง ซึ่งกลุ่มงานกุมารเวชกรรม ได้ให้คำปรึกษาและจัดทำแนวทางการรักษา การส่งต่อเพื่อให้คนไข้มีความปลอดภัยสูงสุด