หนองคาย-ภัยเงียบท่ามกลางโควิด -19 รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก


ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายประภาส คลังชำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านว่าน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ท่ามกลางโควิด -19 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก นพื้นที่ 8 หมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำหมู่บ้าน อสม. สมาชิกสภา และผู้บริหาร อบต. ข้าราชการ พนักงาน และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมโดยการออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย , แจกทรายอเบท, ตรวจลูกน้ำยุงลาย , กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และให้ความรู้ประชาชน โดยสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมด้วยช่วยกันในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 5 ป. ป้องกันโรคไข้เลือดออก ได้แก่ 1.ปิดฝาภาชนะขังน้ำ, 2.เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุกสัปดาห์, 3.ปล่อยปลากินลูกน้ำ, 4.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และ 5.ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย เนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตกลงมาทำให้น้ำฝนขังในภาชนะต่าง ๆ นอกจากนี้ อากาศที่เย็นชื้นเชื้อโรคหลายชนิดจะมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น ประชาชนอาจป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ได้ จึงขอให้ประชาชนสวมหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อย ๆ กินร้อนใช้ช้อนส่วนตัว หลีกเลี่ยงการไปในที่ที่คนเยอะๆ ก็สามารถป้องกันการติดเชื้อหรือการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้