ขอนแก่น – OR จัดกิจกรรม “รักษ์ แอทหนองกุง แฟร์” สร้างจิตสำนึกเพื่อมุ่งพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุริยัน พฤทธิพงศ์พันธุ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมพิธีเปิด งาน “รักษ์ แอทหนองกุง แฟร์”  ณ วัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Together รักษ์ แอทหนองกุง ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว มาต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การสร้างรายได้ พร้อมทั้งช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน พร้อมกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการขยะแบบครบวงจร ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและคลังปิโตรเลียมขอนแก่น โดยภายในงานมีบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนในโครงการรักษ์ แอทหนองกุง และบูธอื่น ๆ จากชุมชน อาทิ หมูแดดเดียวจากชุมชนหนองกุงหมู่ 2, ปลาส้มจากชุมชนบ้านดอนยาง หมู่ 1, แหนมหมูจากชุมชนบ้านหนองไผ่ หมู่ 24, ตะกร้าเส้นพลาสติกและไข่เค็มสมุนไพรจากกลุ่มบทบาทสตรีหนองหิน หมู่ 24 และดินปลูกจากชุมชนบ้านศิลา หมู่ 1 เป็นต้น

ทั้งนี้ โครงการ Together รักษ์ แอท หนองกุง ยังประสบความสำเร็จจากการนำองค์ความรู้ไปต่อยอด โดยตลอด 4 ปีที่ดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน ทำให้มีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการกว่า 700 ครัวเรือน ก่อให้เกิดกลุ่มสัมมาชีพ และมีรายได้จากการแยกขยะกว่า 400,000 บาท  อีกทั้ง ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะภายในชุมชน ได้ถึง 40.79 ตันคาร์บอนไดออกไซต์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ จากการเข้าร่วมโครงการ รักษ์ แอทหนองกุง ให้กับประชาชน และผู้ที่สนใจ ตลอดจนยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนพร้อมกับมีส่วนช่วยในการลดปริมาณขยะ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง OR SDG ทั้งในด้าน “S” หรือ “Small” ที่มุ่งเน้นการให้โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก และในด้าน “G” หรือ “GREEN” ที่มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment)  เพื่อก้าวที่มั่นคงสู่เป้าหมายการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในปี 2030 (OR 2030 Goals) ต่อไป