หนองคาย-เกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร บริการให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาทางวิชาการเกษตร ในพื้นที่ อ.ศรีเชียงใหม่
วันที่ 29 พ.ค.2567 ที่ หอประชุมโรงเรียนพานพร้าว ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายเวียน ธรรมสอน เกษตรจังหวัดหนองคาย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมีนายจรัญ กลางประดิษฐ์ นายอำเภอศรีเชียงใหม่ พร้อม จนท.ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วม
การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ครั้งนี้ เพื่อเปิดให้บริการให้คำปรึกษาแน่ะนำและแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกร มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการแบบเคลื่อนที่ มาให้บริการ ให้คำปรึกษแนะนำาถึงพื้นที่โดยตรง เน้นการแก้ปัญหาทางวิชาการเกษตร ที่เป็นปัญหาเร่งด่วน และสามารถแก้ไขได้ ดังนั้นหน่วยงานที่มาเปิดให้บริการ เป็นการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานวิชาการ กับหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย คลินิกดิน, คลินิกพืช, คลินิกข้าว, คลินิกสหกรณ์, คลินิกบัญชี, คลินิกปศสัตว์, คลินิกประมง, คลินิกกฎหมาย (ส.ป.ก.), คลินิกชลประทาน, คลินิกหม่อนไหม, คลินิกการยาง, คลินิกศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนคลินิกอื่นๆ ของภาคีเครือข่ายในจังหวัดหนองคาย

หลังจากนั้น นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มอบพันธุ์ข้าวพระราชทานให้แก่เกษตรอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดหนองคาย มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่ผู้นำหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลพานพร้าว และเยี่ยมชมนิทรรศการการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ของหน่วยงานต่างๆ และพบปะกับพี่น้องชาวเกษตรกรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอใกล้เคียง เข้ารับบริการ จำนวนมาก

ฤาษีลภ-อภิชาติ-จังหวัดหนองคาย