(ชมคลิป) มรภ.เลย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับ 88 สถานศึกษา ครูพี่เลี้ยงฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 พ.ค.67 ที่ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถนนเลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย นายสมใจ วิเศษทักษิณ .ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ว่าด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต และเสริมความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายงานวิชาการกับภาคการศึกษา และการประชุมเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูพี่เลี้ยงและหน่วยผลิตครูระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2567แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจาก สนง.มัธยมศึกษา ,สพป.เลย เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ อุดรธานี ขอนแก่น หนองบัวลำภู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรีติและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานว่า ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรครูคุณภาพ อิงสมรรถนะ เริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 17 หลักสูตร โดยมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แบบ School-Integrated Learning หรือ SIL จัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพครูในทุกชั้นปี คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษารอบรู้งานในบทบาทหน้าที่ครู นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครู นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง จุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดปีการศึกษา จำนวน 1,080 ชั่วโมง จุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ


ดังนั้น เพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด คณะครุศาสตร์ จึงได้เชิญผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่ายผลิตครูคุณภาพ และสร้างความร่วมมือในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ อันจะส่งผลในการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2567 นักศึกษาหลักสูตรนี้ จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในชั้นปีที่ 4 จำนวน 591 คน โดยมีสถาบันที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย หนองบัวลำภู โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งสิ้น จำนวน 88 โรงเรียน


ในพิธีวันนี้โดยมีกิจกรรมการแสดง “ชุดการแสดงครูเลย: ครูผู้สร้างสังคมดี” การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สู่การผลิตครูคุณภาพ” โดย ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 และ พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนเครือข่ายร่วมผลิตครูคุณภาพ ในปีการศึกษา 2566

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย