ศรีสะเกษ – วัดสำโรงเกียรติ จัดกิจกรรมนมัสการสรงน้ำแห่องค์หลวงพ่อพระตาตน

วัดสำโรงเกียรติ ผุดกิจกรรมนมัสการสรงน้ำแห่องค์หลวงพ่อพระตาตน เนื่องในวันสงกรานต์

ที่วัดสำโรงเกียรติ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พระครูอรุณปุญโญภาส เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอขุนหาญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีนมัสการสรงน้ำแห่หลวงพ่อพระตาตน เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมี นายบวรพัฒน์ รุ่งคำ นายก อบต.บักดอง พร้อมด้วยส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

พระครูอรุณปุญโญภาส เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ กล่าวว่า “หลวงพ่อพระตาตน” ที่ประดิษฐาน ณ วัดสำโรงเกียรติ ถูกกล่าวขานเลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารปรากฏมากมาย ทำให้คนไทยและต่างชาติ ต่างเข้ามากราบไหว้ขอพรและนับถือศรัทธากันเป็นอย่างยิ่ง และทุกๆวันสงกรานต์ ทางวัดสำโรงเกียรติและประชาชนชาวตำบลบักดอง รวมถึงอำเภอใกล้เคียงจะทำพิธีอันเชิญหลวงพ่อพระตาตน เพื่อทำพิธีทางศาสนาขึ้นบริเวณวัดสำโรงเกียรติ และจัดทำขบวนแห่ โดยประชาชนในตำบลบักดอง ได้ทำการแสดงถึง เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมชาติพันธุ์เขมร เพื่อฉลองแห่หลวงพ่อพระตาตน และให้ประชาชนทั่วไปได้มนัสการสรงน้ำหลวงพ่อพระตาตน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตามความเชื่อมาตั้งแต่ดั้งเดิมที่ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่อดีตกาล

ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นมรดกสืบทอดต่ออนุชนรุ่นหลัง เพื่อเพิ่มพูนความสามัคคี และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของประชาชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักทั่วไปมากขึ้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง และวัดสำโรงเกียรติ และได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลบักดอง ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน