อุดรธานี – สนง.ปลัดกระทรวงพานิชณ์ จัดโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ”

สนง.ปลัดกระทรวงพานิชณ์ จัดโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ” ครั้งที่ 1

สนง.ปลัดกระทรวงพานิชณ์ จัดโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ” ครั้งที่ 1 ที่ โรงแรม เจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ” ครั้งที่ 1 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 110 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ เกษตรกร สื่อมวลชน นักศึกษา ประชาชน และข้าราชการหรือพนักงานราชการของ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 9 คือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาพสินธุ์ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์ นโยบาย ภารกิจ และการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ นำข้อมูลมาประกอบการพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการหรือการจัดทำโครงการของกระทรวงพาณิชย์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ ให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาครัฐและภาคประชาชน โดยการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์

นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ ที่ปรึกษาพาณิชย์กระทรวงพานิชย์ กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ” ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันนี้ กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ด้วยมีภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยเฉพาะการยกระดับความร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า กับภาคีที่เกี่ยวข้อง ผ่านกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนั่นก็คือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทำให้เกิดความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ผ่านกลไกประชารัฐในพื้นที่ ตลอดจน กระทรวงพาณิชย์มีการประกาศนโยบาย เกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกระทรวงพาณิชย์ และนำความคิดเห็นดังกล่าว มาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสม


สำหรับการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ” และคาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รับทราบยุทธศาสตร์ นโยบาย ภารกิจ และการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ และเกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับภาคประชาชน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้มาเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการหรือการจัดทำโครงการของกระทรวงพาณิชย์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น.