อุดรธานี – ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ปฏิบัติราชการในพื้นที่

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ที่ ศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านดงเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ว่าที่ร้อยตรี รักชัย เลิศสุบิน ปลัดจังหวัดอุดรธานี รวมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในโอกาสที่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้โอวาท พบปะ และมอบนโยบายการทำงานเชิงพื้นที่ ซึ่งเน้นย้ำว่าพื้นที่จำเป็นต้องมีการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง และนางบานเย็น องอาจ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดงเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ให้ข้อมูลและพาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ ในโอกาสนี้ด้วย

โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอหนองหาน ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน