กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) นายกหารือพัฒนาแลนด์มาร์ครับฟังปัญหาแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หารือการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) และจุดแวะพักของจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และเข้าประชุมหารือประเด็นปัญหาและแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ชี้ศักยภาพของกาฬสินธุ์จะต้องถูกฉายให้มากขึ้น ย้ำจะติดตามงานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 13.20 น. ที่บึงอร่าม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าหารือการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) และจุดแวะพักของ โดยนายกรัฐมนตรีได้รับฟังประเด็นส่งเสริมการท่องเที่ยว ในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (บึงอร่าม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) และจุดแวะพักของจังหวัดกาฬสินธุ์รวมทั้งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าและพืชผลทางการเกษตร ประมง และสินค้า GI ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และประชาชนในพื้นที่ โดยมีแนวคิดในการก่อสร้างศูนย์การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ ในพื้นที่อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ สถานภาพโครงการมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที โดยจะขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล

โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายพลากร พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 2 นายทินพล ศรีธเรศ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 นายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 6 นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน  และประชาชนให้การต้อนรับ

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น พายมะม่วงมหาชนก ข้าวเหนียวอินทรีย์เขาวง ผ้าไหมแพรวา ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ GI ของ จ.กาฬสินธุ์ เช่น พุทรานมสด รวมทั้งสินค้าประมง เช่น กุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์ โดยระหว่างเดินเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์นายกฯ ได้ทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเอง พร้อมชิมน้ำอ้อยสดและอุดหนุนสินค้า OTOP ผ้าไหมแพรวา จำนวน 2 ผืนด้วย

จากนั้นเวลา เวลา 14.15 น.นายกรัฐมนตรี เดินทางไปประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือประเด็นปัญหาและแผนพัฒนาจ.กาฬสินธุ์ ที่ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีรับทราบภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยที่ประชุมมีการพิจารณาประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ อาทิ 1. โครงการด้านแหล่งน้ำ ได้แก่ โครงการแก้มลิงเลิงไก่โอกพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบึงแวงพร้อมอาคารประกอบ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการขาดแคลนน้ำอุปโภค และการป้องกันหรือบรรเทาภัยจากอุทกภัย 2. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงการก่อสร้างยกระดับมาตรฐาน กส.2060 แยก ทล.12 – บ้านโคกก่อง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว โครงการสายทาง กส.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2291 – บ้านโคกกลาง เพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ 3. โครงการสำหรับการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลลูกข่าย ให้สามารถรองรับผู้ป่วยเพื่อลดความแออัด

นายกฯ กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 โดยวันนี้มาดูว่าประชาชนมีความเดือดร้อน ประสบปัญหาอะไรบ้าง ซึ่งจุดพื้นที่บึงอร่ามที่ผ่านมา ตนได้ดูผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม อาหารประจำจังหวัด สถานที่ท่องเที่ยวสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดกาฬสินธุ์และจะต้องนำสิ่งเหล่านี้ฉายออกไปอีก โดยการที่เราลงพื้นที่วันนี้เรามากันครบทุกหน่วยงาน เชื่อว่าเป็นนิมิตหมายอันดี แม้รัฐบาลจะทำงานมาแล้วกว่า 6 เดือนอาจจะมาจังหวัดกาฬสินธุ์ช้าไปนิดหนึ่ง แต่ยืนยันว่าจะมาในทุก ๆ ปีเพื่อติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ โดยในปีนี้ก็มีโครงการหลายโครงการ อย่างโครงการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งแผนการที่ทางจังหวัดเสนอมานั้น ไม่ใช่แค่แผนการเฉพาะหน้า แต่เป็นแผนที่มีการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระบบมาเป็นอย่างดี จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมชลประทานและส่วนท้องถิ่นร่วมกันทำงานอย่างบูรณาการ โดยโครงการที่นำเสนอมาต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการน้ำภาพรวมทั้งประเทศด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า ไม่ขัดกับระเบียบของภาครัฐ นอกจากนั้น ขอให้ทางจังหวัดเตรียมความพร้อมรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขุดลอก การจัดการดินตกตะกอน การกำจัดวัชพืชที่ขุดขึ้นมาต้องเป็นไปตามกฎหมาย

นายกฯ กล่าวต่อว่า ส่วนโครงการเกี่ยวกับการคมนาคมนั้น ทางจังหวัดมีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาถนนชำรุดหากเกิดน้ำท่วม เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน นับเป็นเรื่องที่ดี ตลอดจนโครงการแก้ไขปัญหาการพังทลายและการป้องกันน้ำท่วม รวมถึงการก่อสร้างสะพานอ่างเก็บน้ำลำปาวที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบายขึ้น ซึ่งเรื่องของการคมนาคมเป็นเรื่องสำคัญ หากจะฉายศักยภาพออกมา แต่การคมนาคมไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ ทั้งนี้ หากรัฐบาลมีงบประมาณส่วนไหนเราก็พยายามที่จะทำให้ก่อน และในปีถัดไปก็จะพยายามที่จะสนับสนุนต่อไป โดยขอฝากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ร่วมกันผลักดันต่อไป

นายกฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการเกี่ยวกับสาธารณสุข การขอสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลลูกข่ายถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ตนให้ความสำคัญกับสุขภาพของพี่น้องประชาชน เมื่อดูข้อมูลจากสาธารณสุขพบว่าอายุเฉลี่ยของภาคอีสานต่ำกว่าภาคอื่น ๆ เนื่องจากระบบสาธารณสุขในโรงพยาบาล สถานพยาบาล ระบบการส่งตัวผู้ป่วยยังมีปัญหาอีกมาก โดยขอให้ทางจังหวัดส่งเรื่องเข้ามาและจะมีการพิจารณากันต่อไป อย่างไรก็ตาม วันนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทุกฝ่ายได้มาร่วมมือกันรวมทั้ง สส. ในพื้นที่ เรามาร่วมกันพัฒนาประเทศ หากมีอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งสมเหตุสมผล รัฐบาลยินดีที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องประชาชน โดยขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย เข้าใจว่ามีความต้องการจากประชาชนมาก จังหวัดนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีความยากจนสูงอันดับต้น ๆ ของประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญจึงอยากให้ดูแลให้ดี รวมถึงเรื่องยาเสพติดซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งนี้ ประเทศไทยถือว่ามีสถาบันครอบครัวที่แข็งแกร่ง ซึ่งในอดีตปัญหายาเสพติดไม่ค่อยมี แต่มาในช่วง 10 ปีหลังนี้ปัญหายาเสพติดมีมากขึ้น รวมทั้งปัญหาหนี้นอกระบบที่สูงขึ้นอย่างมาก

โดยนายกฯ ได้เน้นย้ำฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ร่วมกันดำเนินการเรื่องหนี้นอกระบบผ่านกระบวนการแก้ไขหนี้ ให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้มาพูดคุยกัน ซึ่งกระทรวงการคลังพร้อมสนับสนุนเรื่องสินเชื่อที่จะมาทดแทนกับสินเชื่อหนี้นอกระบบต่าง ๆ โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญดูแลเอาใจใส่ให้ดี ซึ่งดีใจที่จังหวัดกาฬสินธุ์สามารถทำเรื่องการแก้ไขหนี้นอกระบบได้เป็นอันดับที่ 10 ของประเทศ แต่ผู้ลงทะเบียนยังน้อยอยู่ ซึ่งก็เข้าใจว่ามีเรื่องผู้มีอิทธิพลต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะหากคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวก็มีความไม่สบายใจ อาจจะหันไปประกอบอาชีพอื่นที่อาจผิดกฎหมาย หรือไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ เพราะฉะนั้นจึงขอให้ฝ่ายความมั่นคงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการเรื่องนี้ให้ดี โดยจะมีการติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ทางด้านนายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 ยังได้ขอให้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันโครงการต่างๆ ให้ จ.กาฬสินธุ์เป็นเมืองท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน ขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์อีกด้วย