ขอนแก่น (ชมคลิป) กำลังพลศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร,นักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วย คณะครูนักเรียนพัฒนาโรงเรียนบ้านโคกแปะ

กำลังพลจิตอาสาศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส จัดกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์‘มุ่งสรรค์สร้างสังคมน่าอยู่ ให้กับสถานศึกษา ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 จัดกำลังพลศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร,นักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วย คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแปะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และ,ผู้ปกครอง, ผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ด้วยการทาสีอาคารเรียน กำแพงรั้ว ป้ายของโรงเรียนฯ ซึ่งสีเดิมมีสภาพเก่า ซีด ไม่สวยงาม เนื่องจากผ่านการใช้งานมานาน และทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน และพื้นที่เขตสุขาภิบาลบริเวณโดยรอบให้สะอาด เพื่อคืนความสดใสให้กับโรงเรียนและสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม พร้อมทั้งจัดกำลังพลให้บริการตัดผมฟรีแก่นักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามโครงการ “Army Barber Delivery” ณ โรงเรียนบ้านโคกแปะ อำเภอน้ำเมือง จังหวัดขอนแก่น จากกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก พระมหาวรวุฒิ ปญฺโญวุฑฺโฒ (หลวงตาน้อย) ประธานมูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส บ.บึงเรือใหญ่ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งได้ช่วยเหลือมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาของนักเรียน จึงได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณโรงเรียนให้น่าอยู่ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้อาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนเกิดความสะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กนักเรียนมาเรียนหนังสือแล้วจะทำให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสร้างการรับรู้ให้สังคมในเรื่องการมีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ที่จะเป็นตัวอย่างและกระจายไปสู่ทุกชุมชน เพื่อสรรค์สร้างสังคมน่าอยู่ให้คนไทยทุกคน

ภาพข่าว-ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23