ป.ป.ช. ขอนแก่น จัดประชุมสมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เน้นจับตา เฝ้าระวังโครงการอาหารกลางวัน-นมโรงเรียน และโครงการขุดลอกหรืองานจ้างเหมาขุดลอก

ป.ป.ช. ขอนแก่น จัดประชุมสมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เน้นจับตา เฝ้าระวังโครงการอาหารกลางวัน-นมโรงเรียน และโครงการขุดลอกหรืองานจ้างเหมาขุดลอก

นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริต จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะกรรมการ และตัวแทนชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต 5 โซนอำเภอในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลความรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ สร้างความตระหนักรู้ถึงการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการชมรมฯ สมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดขอนแก่น และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีการบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “การป้องปรามการทุจริตตามมาตรการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และข้อสังเกตในการจัดซื้อจัดจ้างภายในสถานศึกษา” โดยนายยงค์ยุทธ บวรธนเรืองกุล ผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 4 และมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเฝ้าระวังป้องปรามการทุจริต โครงการขุดลอกหรืองานจ้างเหมาขุดลอกของหน่วยงานภาครัฐ” และข้อสังเกตในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยนางสาวอรุณี วินทะสมบัติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 และคณะ

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต มีความคาดหวังที่จะสร้างสมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ให้ครอบคลุมพื้นที่ ขยายเครือข่ายป้องกันการทุจริตลงสู่ระดับอำเภอและตำบล และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมต่อต้านการทุจริตต่อไป.