กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) คิกออฟตลาดนัดแก้หนี้ตั้งโต๊ะเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ

จังหวัดกาฬสินธุ์คิกออฟเปิดตลาดนัดแก้หนี้ เปิดพื้นที่ตั้งโต๊ะเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ให้ได้รับความเป็นธรรมเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือประชาชนหลุดพ้นจากปัญหาหนี้นอกระบบ ตามนโยบายของรัฐบาล

             วันที่ 14  มกราคม 2567  ที่หอประชุมศูนย์ราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม”ตลาดนัดแก้หนี้” จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการคิกออฟเปิดพื้นที่ในการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมกันทั่วประเทศ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม นายธนภัทร ณ ระนอง นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ตรีวิทย์ ศรีประภา ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.อ.นิสิต สมานมิตร รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จ.กาฬสินธุ์ ฝ่ายปกครองอำเภอ ตำรวจ สถาบันการเงินของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาและตั้งโต๊ะเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่และลูกหนี้ ซึ่งวันนี้มาร่วมงานจำนวนมาก

             นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัด จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า  ตามที่รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็น “วาระแห่งชาติ” ซึ่ง จ.กาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ด้วยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เพื่อรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมา  และดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบ ให้ได้รับความเป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้หลุดพ้น       จากปัญหาหนี้นอกระบบ สามารถเข้าถึงอาชีพ และเข้าถึงบริการการให้สินเชื่อ ในระบบ อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเป็นลูกหนี้ 1,898 ราย และเจ้าหนี้ 1,270 ราย   จำนวนยอดหนี้ 141,860,767 บาท ผลการดำเนินการสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้แล้ว 85 ราย วงเงิน 14,406,265 บาท

                อย่าไรก็ตามเพื่อเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่องเห็นผลเป็นรูปธรรม นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ขึ้น เป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่สองของเดือน โดยในครั้งแรกให้ดำเนินการพร้อมกัน ทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 

          ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จ.กาฬสินธุ์ได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ เพื่ออำนวยการประสาน และบูรณาการปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

           ทั้งนี้ในส่วนกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายปกครอง อัยการ ตำรวจ สถาบันการเงินของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาอำนวยความสะดวกให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล พร้อมการช่วยดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้ให้แก่ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และเจ้าหนี้ได้พบปะพูดคุยและทำข้อตกลง  เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องต่อไป