ขอนแก่น (ชมคลิป) “เซ่นพิษไม่ได้โม้” พ่อเมืองหมอแคนสั่งปิด 5 ปี ร้านสุขสันต์ขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มีคำสั่งปิด ปี ร้านสุขสันต์ขอนแก่น หลังปล่อยให้เยาวชนหญิง 17 ปี เข้าไปใช้บริการและมีคดีความกับสมรักษ์ คำสิงห์

         4 ม.ค. 67 พ.ต.ท.เมธี  ศรีวันนา รอง ผกก.ป.สภ.เมืองขอนแก่น พร้อมด้วย นายอรรถพล ทิพย์ดารา ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น ฝ่ายความมั่นคง นำคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่  66/2567 เรื่อง สั่งปิดสถานบริการชื่อ “สุขสันต์ขอนแก่น” ตั้งอยู่เลยที่ 212 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ใบอนุญาติ ให้ตั้งสถานบริการ เลขที่  17/2566 ลงวันที่ 4 ม.ค. 67 โดยมีคำสั่งให้ปิดสถานที่และสถานบริการดังกล่าว เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 67 เป็นต้นไป เนื่องจากได้รับรายงานจาอำเภอเมืองขอนแก่นว่า มีเยาวชนอายุประมาณ 17 ปี เข้าไปใช้บริการสถานบริการ ทำให้ได้มีการพิจารณาแล้วจึงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีกับผู้ดูแลสถานบริการชื่อ “สุขสันต์ขอนแก่น” โดยกล่าวหาว่า 1. เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ และ 2. เปิดทำการเกินกว่าเวลาที่มีกฎหมายบัญญัติ โดยก่อนหน้านี้ได้ให้ทางสถานประกอบการ ได้ชี้แจงภายใน 7 วัน เป็นหนังสือยืนต่อจังหวัดขอนแก่นแล้ว

             ซึ่งนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พิจารณาจากพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาจากหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของคู่กรณีแล้ว เห็นว่าประเด็นข้อกล่าวหา “ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้น เข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ” นั้น ผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมิได้

ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้แต่อย่างใด โดยเพียงแต่อ้างว่าในคืนเกิดเหตุพนักงาน รักษาความปลอดภัย หรือการ์ด ที่ได้รับมอบหมายมีความบกพร่อง ประมาทเลินเล่อ ไม่ใสใจในหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการได้สั่ง ให้การ์ดหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้ออกจากบริษัทแล้ว ดังนั้น ประเด็นข้อกล่าวหานี้ จึงเห็นว่า ผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมีพฤติการณ์ เปิดสถานบริการโดยยินยอมหรือปล่อยปละละเลย ให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการจริง

          ประเด็นข้อกล่าวหา “เปิดทำการเกินกว่าเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ” นั้น ผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมิได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้แต่อย่างใด โดยเพียงแต่อ้างว่าในคืนวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลร้านได้ให้ดีเจเปิดเพลง ในระหว่างจะปิดร้านและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากเห็นว่ายังมีลูกค้าบางโต๊ะที่สั่งเครื่องดื่ม และดื่มยังไม่หมดจนกระทั่งพนักงานจัดเก็บร้านแล้วเสร็จ ดังนั้นประเด็นข้อกล่าวหานี้ จึงเห็นว่า ผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมีพฤติการณ์เปิดทำการเกินกว่าเวลา

            ทั้งนี้ ผู้ใดเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปีดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในสถานที่ดังกล่าวภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีคำสั่งปิดตามข้อ ๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามนัยข้อ 6/1 (1) ของคำสั่งหัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

              คำสั่งปิดสถานที่ให้เป็นที่สุด หากผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการชื่อ “สุขสันต์ขอนแก่น”ประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองขอนแก่นหรือส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองขอนแก่น ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบ โดยกำหนดปิดร้านสุขสันต์ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2567

            นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยังได้สั่งปิดร้าน Gravity365 ตั้งอยู่เลขที่ 25/2 ห้องที่ 3203 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หลังมีการจำหน่ายสุราให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยสั่งปิดเป็นเวลา 5 ปีเช่นกัน.