ผู้ว่าหนองบัวลำภู ประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ป.ม.และ ป.ช.แก่ข้าราชการในสังกัด มท.

ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู ประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ป.ม.และ ป.ช.แก่ข้าราชการในสังกัด มท.ของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

เมื่อวันที่13 ธค.66 ณ บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 2 (ด้านหลัง) ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ให้กับข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นดังกล่าว จำนวน 13 ราย ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 6 ราย ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2566 ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จำนวน 2 ราย และ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 5 ราย

โดยในวันนี้จังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดจัดพิธีรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ให้กับข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสิ้น 10 ราย ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 5 ราย และ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2566 ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จำนวน 2 ราย และ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 3 ราย

ในขณะที่ นางฐพัชร์รดา ธนันท์จิรานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศ รายชื่อผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังกล่าว ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตราไปยังผู้รับพระราชทาน ทั้งนี้ จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ประกอบพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสรายาภรณ์ดังกล่าวข้างต้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฯ โดยผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ในครั้งนี้ เป็นข้าราชการผู้มีความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ราชการ ประชาชน และสาธารณชน อันมีเกียรติยศยิ่ง

สำหรับข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่เข้ารับจำนวน 10 รายชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)ประจำปี 2566 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางฐพัชร์รดา ธนันท์จิรานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)ประจำปี 2565 จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายอนุพันธ์ พานิช ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาววิไลลักษณ์ หนองหว้า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง นายนิพนธ์ มหิพันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอโนนสัง และ นายทองปาน ยอดคีรี สำหรับชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)ประจำปี 2566 จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายวัฒนศักดิ์ แสนสุข นายสุทธิรักษ์ ศรีสุเลิศ และ นางจิราวรรณ ขอดเมชัย

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู