อุบลราชธานี (ชมคลิป) ผู้ปกครองแห่นำบุตรหลานส่งเรียนโรงเรียนวัด

 


จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนการกุศล “พุทธเมตตาวิทยา” นักเรียนใหม่สมัครเข้ามาเรียน เพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก สวนกระแสกับ โรงเรียนอื่นๆ ต้องขยายพื้นที่ ในการศึกษาเล่าเรียนสร้างอนาคตที่ดีให้กับ ลูก-หลาน ที่ โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา (วัดไชยมงคล) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ได้นำชมพื้นที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน โดยเฉพาะอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน ซึ่งเป็นอาคารไม้ ปัจจุบัน อยู่ในสภาพ ที่เริ่มทรุดโทรมแล้ว ประกอบกับ ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา มีนักเรียนใหม่ที่สมัครเข้ามาเรียน ได้มีปริมาณเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก สวนกระแสกับ โรงเรียนอื่นๆ ที่ จำนวนนักเรียนใหม่ มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก เป็นโรงเรียนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการปรับปรุง ต่อเติม สร้างอาคาร เพื่อ ขยายพื้นที่ ในการศึกษาเล่าเรียนของ ลูก-หลาน ในอนาคต
สำหรับ โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยาเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดไชยมงคล เพื่อเด็กเยาวชนผู้ไม่มีความทัดเทียมด้านการศึกษา ก่อตั้งโดย พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เป็นผู้รับใบอนุญาต มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนผู้ไม่มีความพร้อมทั้งทางด้านครอบครัว รายได้ สภาพทางสังคม เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมวัย (อนุบาล 1-3) ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1-6) ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) โดย มีรถรับ-ส่ง บริการฟรี

การเรียนการสอน ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษา เป้าหมายนักเรียนต้องสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ,นักเรียนต้องได้รับการเรียนรู้วิชาชีพพื้นฐาน ปีการศึกษาละ 2 วิชาชีพ จากการศึกษา ลงมือทำ วิเคราะห์ ปรับปรุง และนำไปประกอบวิชาชีพได้ ,นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อนำไปคิด ค้น ให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ กว่าวว่า ปัจจุบัน ได้มีนักเรียนเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา จำนวน กว่า 1,200 คน โดยในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา มีนักเรียนใหม่เพิ่มเข้ามา ปีละกว่า 200 คน นับว่ามีจำนวนค่อนข้างเยอะ แต่สถานที่ในการศึกษาเล่าเรียนมีจำกัด สวนทางกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงอยากเชิญชวน ผู้มีจิต มีใจศรัทธา ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เพิ่มพื้นที่ในการศึกษาหาความรู้ สร้าง ลูกหลาน เหล่านี้ ให้มีการศึกษาที่ดี ต่อยอดไปสู่การสร้างโอกาส ความรู้ สร้างอนาคต ให้ประสบความสำเร็จ ในชีวิตให้กับลูกหลานชาวอุบลราชธานี