ปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู นำจิตอาสา 904 ปลุกจิตสำนึกเยาวชนรักชาติ

ปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู นำจิตอาสา 904 ปลุกจิตสำนึกเยาวชนรักชาติ รักแผ่นดินปกป้องสถาบัน รุ่นที่ 1 ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ชาติไทยให้แก่เยาวชนโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร มีอุดมการณ์ความรักชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 1 ก.ย.66 ณ หอปะชุมโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการเสริมสร้างเยาวชนรักชาติ สถาบันหลักของชาติ และชุมชนยั่งยืน รุ่นที่ 1 โดยมีนายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม ภายใต้กิจกรรมการเสริมสร้างเยาวชนรักชาติ สถาบันหลักของชาติ และชุมชนยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมีนายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ นายอำเภอโนนสัง นายศุภชัย มณีรัตน์ จ่าจังวัดหนองบัวลำภู นายสำเนา เทียมดวงแขผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร คณะครูและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วม 200 คน

นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าตลอดหลักสูตรการฝึกอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา 904 ถ่ายทอดความความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ผ่านการต่อสู้แสงสีเสียงประกอบเพลง สอดแทรกความรู้ ประวัติศาสตร์ของจังหวัดหนองบัวลำภู ประวัติศาสตร์ชาติไทยในทุกสมัย การแสดงตามสมัยนิยมจากนักเรียนร่วมแสดงออกถึงความรัก ภักดี รู้คุณชาติ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ เกิดความสำนึกรักชาติบ้านเมือง ตระหนักในบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัย ร่วมกันสืบสานการเป็นพลเมืองที่ดีต่อประเทศไทย

ในขณะที่ นายศุภชัย มณีรัตน์ จ่าจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสาระสำคัญตามโครงการดังกล่าว จัดขึ้นจำนวน 8 รุ่นซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนในและนอกสถานศึกษา เข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู จัดทำโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม กิจกรรมการเสริมสร้างเยาวชนรักชาติ สถาบันหลักของชาติ และชุมชนยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น

เพื่อให้ครอบคลุมสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ทั้ง 6 อำเภอ ให้เด็ก และเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงไว้ซึ่ง สถาบันหลักของชาติ เน้นย้ำส่งเสริมการแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นที่แตกต่างหลากหลาย ให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจ และเป็นพลังสำคัญ ในการป้องกัน ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีส่วนร่วมในการทำให้ชุมชน หมู่บ้าน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว เพ็ญนภา ทับซ้ายขวา รายงานจากจังหวัดหนองบัวลำภู