อุดรธานี – อบจ.,ทสม.ระดมความคิดหาทางป้องกันการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอปริ้นเซล นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี(อบจ) เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. นำโดยนายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัดอุดรธานี,นายศักดิ์ชาย พรหมโท ผู้ส่งคุณวุฒิสภาเกษตรกรแห่งชาติและ ที่ปรึกษาเครือข่าย ทสม.จังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จาก อบจ., เครือข่าย ทสม.จังหวัดอุดรธานี ทั้ง 20 อำเภอ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน จำนวน 120 คน
ภายในงานมีการวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5, การเกิดมลพิษทางอากาศรายการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และให้ผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งกลุ่มระดมความเห็นสาเหตุและปัจจัยการเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 ในชุมชน

มลพิษทางอากาศและสุขภาพเป็นประเด็นสาธารณสุขที่สำคัญ โดยเฉพาะมลพิษอากาศเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งปอด ซึ่งโลกเหล่านี้เป็นโลกไม่ติดต่อที่ก่อให้เกิดความสูญเสียด้านสุขภาพ เป็นอันดับต้นของปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตจากการได้รับสัมผัสมลพิษทางอากาศ เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้

ทาง อบจ.อุดรธานี และ ทสม.จังหวัดอุดรธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดการเกิดมลพิษทางอากาศและแนวทางป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “การลดการเกิดมลพิษทางอากาศและแนวทางป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศ” เพื่อให้ทางเครือข่าย ทสม.ได้เรียนรู้และเข้าใจฝนแนวทางป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศ เพื่อจะได้นำกลับไปใช้ในชุมชน และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้คนในชุมชน เพื่อนำไปใช้ต่อไป