หนองบัวลำภู – ประสาทอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 4 สาขาวิชาเอกวิทยาลัยชุมชน

วชช.หนองบัวลำภู กำหนดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 4 สาขาวิชาเอกวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ประจำปีการศึกษา 2560-2565 จำนวน 265 คนพุธที่ 16 สิงหาคม ศกนี้ ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู โดยมีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก ว่าที่ร้อยตรีวีระสกุล บุราณรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ว่าในวันที่ 16 สิงหาคม ศกนี้ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู กำหนดประสาทอนุปริญญาบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2565 ใน 4 สาขาวิชาเอกได้แก่ สาขาการปกครองท้องถิ่น จำนวนน 3 คน สาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 111 คน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 81 คน และ สาขาบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 265 คน โดยมีนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่บุคคล ผลการทำกิจกรรมดีเด่น ณ อาคารศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


ว่าที่ร้อยตรีวีระสกุล บุราณรักษ์ ผอ.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู กล่าวว่าวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งเป็น 1 ใน 6 อำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาชนมีวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่หลากหลาย เมื่อประชาชนมีความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน ด้วยเหตุผลของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ในท้องถิ่นและสนับสนุนการศึกษาในระดับชุมชนอย่างแท้จริง และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่เป็นบ้านเกิดของตน ตรงตามเจตนารมณ์ของวิทยาลัยชุมชนที่ต้องการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน


วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545 เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ที่ยึดหลักการ “การศึกษา สร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน “ ตั้งเป้าการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน บนเนื้อที่ 200 ไร่ บ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ปีนี้ย่างเป็นปีที่ 22 นักศึกษาที่จบในแต่สาขาวิชาเอกกว่า 3 พันคนที่จบไปแล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือมีการต่อยอดทางการศึกษาถึงระดับสูงขึ้นไปค่อนข้างจะมากมาย ปัจจุบันมี นายมงกฏ จำนงค์นิต เป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู กล่าวว่าวันที่ 16 สิงหาคม นี้เป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะชื่นชมยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ในขณะที่วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู มีหน่วยจัดการศึกษาที่ เทศบาลตำบลกุดดินจี่(วัดศิริบุญธรรม) หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร หน่วยจัดการศึกษาสถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรือง หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ นอกจากนั้นยังมีห้องเรียนวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ห้องเรียนเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู


ในวันดังกล่าวมีบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ที่มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการจัดการศึกษา สมควรได้รับโล่เชิดชูเกียรติในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรในครั้งนี้ สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์เกิดคุณูปการแก่วิทยาลัยชุมชนได้แก่ นายพิศาล เชยคำแหง นายวิทวัส วทานิโยบล ผช.ศ.นพพร โฆสิระโยธิน ดร.มงกฎ จำนงค์นิด นายไพบูลย์ พันธิติ ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายสายศิลป์ สายืน บุคลากรสายบริหารหน่วยจัดการศึกษาดีเด่น ได้แก่ พระครูศรีปัญญาวิสิฐ นางนิรมัย พลสนอง นายสำเนา เทียมดวงแข พ.ต.อ.สุมิตร นันสถิตย์ นายพีรศักดิ์ วงศ์ธนเวทย์ และ ผู้สอนทรงคุณค่าของวิทยาลัยชุมชน ได้แก่ นายชันกิตติ โสภาศรี นายประยงค์ โสดาเลพล นางจิรภา โนนทิง และ พ.ต.อ.สุภี พลดงนอก
ผอ.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู กล่าวทิ้งท้ายในโอกาสว่าวันที่ 16 สิงหาคม ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่นและอาจารย์พิเศษของวิทยาลัยชุมชนทุกท่าน ร่วมให้กำลังใจแก่นักศึกษารุ่นน้องๆของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ทุกสาขาวิชาเอกพร้อมให้การต้อนรับนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรีที่เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2565 โดยพร้อมเพรียงกัน

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว เพ็ญนภา ทับซ้ายขวา รายงานจากจังหวัดหนองบัวลำภู