เลย (ชมคลิป) องคมนตรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์

 


วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น.ที่ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 ถนนวังสะพุง-เอราวัณ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมมครี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย มีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำปกครองท้องถิ่น ครู และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 ให้การต้อนรับ


ดร.พัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 กล่าวรายงานว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 52 จังหวัดเลย รู้สึกภาคภูมิใจ ซาบซึ้งใจในความกรุณาจากท่านองคมนตรีและคณะผู้ติดตามเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความเมตตา เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระเมตตาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมาตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย เพื่อให้ความอนุเคราะห์ สงเคราะห์ เกื้อกูล ติดตามการดำเนินงานและเสริมสร้างกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียน


ทั้งนี้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครู และพัฒนานักเรียน ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน ที่กล่าวว่า “จงรักภักดี มีคุณธรรมนำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ” และได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนผู้ด้อยโอกาสและนักเรียนที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อย่างต่อเนื่องเสมอมา
ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมุ่งส่งเสริมคุณธรรม เน้นการบ่มเพาะให้นักเรียนเป็นคนดีมีมาตรฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มุ่งพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะการดำรงชีวิต
ในปีการศึกษา 2565 เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คำนวณไม่เป็นจากปีที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้นำเรียนต่อท่านองคมนตรีและคณะผู้ติดตามไปแล้วนั้น ได้รับคำแนะนำจากการตรวจเยี่ยมว่าให้จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมกันหาแนวทาง
จากนั้น พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ และคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียน การสอนของโรงเรียน เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมผลงานและผลิตภัณฑ์นักเรียนจากการเรียนการสอน งานอาชีพ และนิทรรศการของนักเรียนทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัย อาชีวศึกษาเลย ณ อาคารแสดงผลผลิตนักเรียน เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนงานอาชีพ “แพทย์แผนไทย” ณ อาคารแพทย์แผนไทย เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนงานอาชีพ “ร้านกาแฟเคียงดอย”ณ ร้านกาแฟเคียงดอย

จากนั้นเดินทางพักค้างคืนในจังหวัดเลย โดยวันรุ่งขึ้นจะเดินทางไปตรวจเยี่ยม มอบ ขวัญกำลังใจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย