อุบลราชธานี – ม.อุบลฯ จัดมหกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ดึงมหาลัยชั้นนำจัดบูทแนะแนว

 


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน จัด “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา” ครั้งที่ 25 เพื่อกระจายโอกาสให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : UBU Forward” และพบกับการออกบูธนิทรรศการ จากสถาบันอุดมศึกษากว่า 50 สถาบันชั้นนำทั่วประเทศ รับฟังการบรรยายพิเศษ การเสวนา การแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมการแสดงบนเวที สนุกสนานกับกิจกรรมการเล่นเกมส์แจกของรางวัล/ของที่ระลึกมากมาย ระหว่างวันที่ 12 -13 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า โครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยครั้งที่ 23 รั้งที่ 24 ได้ยกเลิกการจัดนิทรรศการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงนับครั้งที่จัดตามสมาคมที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ) ร่วมกับสถานการศึกษาที่เป็นเจ้าภาพ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 25 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี และการจัดงานกำหนดให้มี Special Speech เรื่อง “โอกาสทางการศึกษาในยุคแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรหม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฟังการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “พี่ศิษย์เก่า เล่าให้น้องฟัง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวสมสมัย มั่นวิมล พิธีกรและนักแสดงอิสระ เภสัชกรกานต์ดนัย จันทร์ทรง Senior Medical Representative Santen (Thailand) Pharmaceutical Company เป็นผู้ร่วมวงเสวนา พร้อมกิจกรรม ถาม – ตอบ มอบรางวัลและกิจกรรมนันทนาการจากผู้แทนสถาบันต่าง ๆ และกิจกรรมแนะนำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตร การเรียนการสอน โดยตัวแทนจากคณะ/หลักสูตรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมแจกของรางวัลตลอดการจัดกิจกรรม


นับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มุ่งยกระดับด้านการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อผลิตบัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดนเด่น พัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย และมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาเข้าสู่ระดับสากลหรือระดับนานาชาติ เพื่อเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม” และเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสครบรอบ 33 ปี แห่งการสถาปนาและก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ที่จะถึงนี้