เลย (ชมคลิป) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินฯ ซ้อมแผนลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศช่วยเหลือนักเที่ยวที่ภูกระดึง

เลยซ้อมแผนลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศช่วยเหลือ นทท.อุทยานแห่งชาติภูกระดึง


เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐานอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อม รอ.เอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด แผนสถานการณ์สมมุติลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เขตสุขภาพที่ 8 มี นพ.วิสิษฐ์ วิจิตรโกสุม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 8 ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ผู้แทนผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรี ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมซ้อมแผนสถานการณ์สมมุติลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เขตสุขภาพที่ 8 และคณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง รวม 350 คน


นายชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย รายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ว่า ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลมาตรฐานการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 และได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยว่า ปฏิบัติการแพทย์กำหนด ระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน มีองค์ประกอบด้วย ออกคำสั่งผู้ปฏิบัติการแพทย์ ซึ่งจังหวัดเลย กำลังดำเนินการ การจัดพาหนะบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ กำหนดให้เครือข่าย ทหาร ตำรวจ กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ให้การสนับสนุน

มีการจัดการด้านยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์อื่นๆ ครบตามมาตรฐาน มีระบบการสื่อสาร และสารสนเทศ ครบตามมาตรฐาน มีจุดจอด/สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยจังหวัดเลยได้ดำเนินการสำรวจจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งมีครบทุกอำเภอ ทั้งนี้หน่วยที่จัดตั้งใหม่ ต้องผ่านการอนุมัติ จากคณะอนุมัติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการการแพทย์เฉพาะทางอากาศยาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงได้สนับสนุนงบประมาณ ให้เขตสุขภาพที่ 8


โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ในฐานะศูนย์วิชาการ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 8 จึงมอบหมายให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ดำเนินการซ้อมแผนสถานการณ์ ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย โดยมี วัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินไร้ร้อยต่อ เพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่อยู่ห่างไกลระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางบกที่เข้าถึงยากลำบาก
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมซ้อมแผนในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล นักฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์และอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จากโรงพยาบาลในจังหวัดเลย และเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 8 คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จำนวนรวม 350  คน ผู้ร่วมสังเกตการณ์ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดเลย คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ ภูสวนทราย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และสถานีควบคุมไฟป่าภูกระดึง


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย