รองผวจ.เลย ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงองค์กรชุมชน

 


ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ.เมืองเลย จ. เลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี“ บันทึกข้อตกลงองค์กรชุมชน“ โดยมีส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน ประชาชน ร่วมจำนวนมาก


นายสุรยุทธ สุระท้าว ประธานที่ประชุมระดับจังหวัดสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดเลย กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2553 และประธานขบวนองค์กรชุมธนจังหวัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ระหว่างสภาองค์กรชุมชน ตำบลที่ได้รับงบประมาณ กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเลย เป็นองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานของประเด็นงานต่างๆในจังหวัดเลย ประกอบด้วย ประเด็นงานสภาองค์กรชุมชนตำบล ประเด็นงานสวัสดิการชุมชนตำบล ประเด็นงานบ้านพอเพียง ประเด็นงานบ้านมั่นคงเมือง ประเด็นบ้านมั่นคงชนบท .ประเด็นงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็นงานเศรษฐกิจและทุนชุมชน ประเด็นงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน


ซึ่งในวันนี้ ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเลย ได้จัดเวทีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)โครงการบ้านพอเพียง จำนวน 55 ตำบล จำนวน 388 หลังคาเรือน เป็นเงิน 7,959,400 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจน และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในชนบท 3 ตำบล ประกอบด้วย ทต.ศรีสองรัก ตำบลแสงภา และตำบลน้ำหมาน ตำบลละ 96,000บาท

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย