อบจ.อุบลราชธานี จัดลงนาม ‘บันทึกข้อตกลง’ มอบเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

 

นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการมอบเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดอบจ.อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการสาธารณสุข เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภาชั้น 3 อบจ.อุบลราชธานี โดยนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ. อุบลราชธานี ในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ หน่วยบริการสาธารณสุข ทั้ง 23 แห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานีร่สมลงนามบันทึกข้อตกลงการมอบเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการและงบประมาณ เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น จำนวน 23 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,727,200.-บาท ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพ รวมทั้งได้รับเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด พ.ศ.2562 ต่อไป