ขอนแก่น (ชมคลิป) ‘กสศ.’ จัดกิจกรรมขอบคุณครูทุนเสมอภาค สร้างโอกาสทางการศึกษา

 ‘กสศ. จัดกิจกรรมขอบคุณครูทุนเสมอภาค สร้างโอกาสการศึกษา

กสศ.จัดกิจกรรม Thank You Teacher ขอบคุณครูทุนเสมอภาคแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา ช่วยเหลือแบบมีส่วนร่วมให้นักเรียนมีหลักประกันการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพในอนาคต

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่โรงแรมเลอแคสเซีย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดกิจกรรม “Thank you teacher” ขอบคุณครูทุนเสมอภาค เป็นกิจกรรมที่บอกเล่าที่มาที่ไปของโครงการ กิจกรรมแลก พบ สบตา กับเพื่อนครูที่มาร่วมกัน และกิจกรรม Open Classroom เรียนรู้แลกเปลี่ยนผ่านห้องเรียนย่อย เพื่อให้ครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในประเด็นย่อยต่าง ๆ เช่น ชวนถก ชวนคิด เรื่องราวระหว่างทางการเยี่ยมบ้าน ชวนคิด ชวนทำ ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ ชวนทำ ชวนลอง ส่องทางทุนเติมเต็มโอกาสสร้างหลักประกันทางการศึกษา โดยมีครูที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน

นางสาวกนิษฐา คุณาวิศรุต รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษา กล่าวว่า  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือ กสศ. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา กสศ.มีการพัฒนาโครงการที่มีชื่อว่า ทุนเสมอภาค มีภาคีเครือข่ายในการทำงานเรื่องนี้ถึง 400,000 คน ซึ่งเป็นคุณครูทั้งประเทศ ทุนเสมอภาคมีหัวใจสำคัญคือ การบรรเทาอุปสรรคในการมาเรียนของนักเรียนที่มีความยากจนและมีความยากจนพิเศษ

ทุนเสมอภาคมีการให้เงินอุดหนุนปีละ 3,000 บาท เพื่อเป็นค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องตลอดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่ยากจน ยากจนพิเศษ สามารถที่จะเดินทางมาเรียนกับนักเรียนคนอื่น ๆ ได้ ซึ่งทุนเสมอภาค คือ จุดเปลี่ยนของการสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา คุณครูทั่วประเทศกว่า 4 แสนคนได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อลงพื้นที่ เยี่ยมบ้าน คัดกรอง ช่วยเหลือ และติดตามนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ช่วยเหลือนักเรียนได้ 1.3 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ข้อมูลการคัดกรองดังกล่าว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ที่นำไปสู่การสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา เกิดการช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมและทำให้นักเรียนมีหลักประกันว่าจะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ ในอนาคต กสศ.จะขยายโครงการนี้ไปสู่การดูแลในมิติอื่น ๆ ด้วย

นางสาวกนิษฐา กล่าวอีกว่า หลักเกณฑ์นักเรียนที่ได้รับทุนเสมอภาคนั้น จะมีการคัดกรองความยากจนจากที่อยู่อาศัย สมาชิกในครอบครัวและรายได้เบื้องต้นสมาชิกในครัวเรือนรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนโดยเฉลี่ย และสภาพความเป็นอยู่ต่างๆ ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดกรองความยากจน หลังจากที่คุณครูทั่วประเทศได้มีการคัดกรองข้อมูลเข้ามา ทางกสศ. จะเอาข้อมูลของเด็กทั้งประเทศมาเรียงกันและตัดเส้นความยากจนของแต่ละคน สำหรับทุนเสมอภาคจะได้ปีละ 3,000 บาทต่อคนต่อปี โดยจะได้รับภาคเรียนละ 1,500 บาท แต่อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีการปรับอัตราทุนเสมอภาคขึ้นจากปีละ 3,000 บาท เป็นปีละ 4,200 บาท เนื่องจากค่าครองชีพมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ กสศ. มีการใช้ข้อมูลที่ครูได้ลงไปเยี่ยมบ้านจัดทำข้อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีและมีการเห็นชอบปรับอัตราเงินในส่วนนี้แล้วซึ่งจะมีการปรับขึ้นครั้งแรกในปีการศึกษา 2567 โดยจะมีการปรับขึ้นเป็นขั้นบันได เป็นโอกาสหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของทุนเสมอภาค

4A8F3BE6-39E3-4D66-86A5-44F931476C6C
เชฟไพรทูรย์