ศรีสะเกษ – ชาวบ้านมีเฮ พ่อเมืองศรีสะเกษ อุดหนุนงบ 1.1 ล้าน ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ช่วยเหลือเกษตรกร-แก้ปัญหาภัยแล้งยั่งยืน

ชาวบ้านเฮ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษ ทุ่มงบ 1.1 ล้าน ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ช่วยเหลือเกษตรกร-แก้ปัญหาภัยแล้งยั่งยืน

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุม อบต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เกี่ยวกับโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห่องน้อย หมู่ 12 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน โดยมี น.ส.ธัญสุดา นิยมชาติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายพศิน ทาศิริ นายอำเภอห้วยทับทัน นางจันทรา หาญสุทธิชัย นายก อบต.ผักไหม เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานศรีสะเกษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมด้วย


นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จากการที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตันทุนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ผันน้ำจากลำห้วยทับทัน ประเภทติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห่องน้อย หมู่ 12 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน งบประมาณ 2,100,000 บาท ซึ่งทางสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักยกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 216/2556 ลงวันที่ 10 พ.ค. 2556 กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยทับทันอธิคม ในวงเงิน 1,733,010.77 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน โดยดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2557 พื้นที่ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำมีการทดสอบระบบ 21 วัน ส่งน้ำไปตามคลองดาดคอนกรีตส่งน้ำ ระยะทาง 5 กิโลเมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,800 ไร่ และได้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง จนค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้ามีจำนวนมากทำให้กลุ่มผู้ใช้น้ำไม่สามารถจ่ายได้ จึงปล่อยทิ้งร้างมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน

ต่อมา อบต.ผักไหม ได้มีหนังสือ ที่ ศก 88803/153 ลงวันที่ 14 ม.ค. 2565 แจ้งขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านห่องน้อย หมู่ 12 ต.ผักไหม เพื่อใช้ประโยชน์ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เพื่อพัฒนาส่งเสริมด้านอาชีพเกษตรกรรม และเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งในฤดูร้อน เนื่องจากพื้นที่ของ ต.ผักไหม ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงทำให้มีน้ำอุปโภคบริโภคหรือน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอในฤดูแล้ง ประสบปัญหาแล้ง ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค อันเป็นปัญหาเรื้อรังประจำทุกปี

ดังนั้น จ.ศรีสะเกษ โดย นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ จึงได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,100,000 บาท ในการซ่อมแซมปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าดังกล่าว ให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนต่อไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน

4A8F3BE6-39E3-4D66-86A5-44F931476C6C
เชฟไพรทูรย์