ขอนแก่น – มข.เปิดฉากงาน “สืบสานงานอนุรักษ์โฮมฮักรักษ์ทรัพยากร” สนองพระราชดำริฯ ฉลอง 60 ปีมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม

 

วันพฤหัสบดีที่18 พฤษภาคม2566 เวลา 09.00 น.ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการขับเคลื่อนอพ.สธ. “สืบสานงานอนุรักษ์โฮมฮักรักษ์ทรัพยากร” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยมี นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธาน กล่าวต้อนรับรองผู้บริหารอพ.สธ. ผู้บริหารและหน่วยงานราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษาเครือข่าย

ขณะที่ ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศรอง อธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม และวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานว่าตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนองพระราชดำริฯในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแต่พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา โดยดำเนินงานศึกษาวิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ สนองพระราชดำริในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรอนุรักษ์ และพัฒนา 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญาในประเทศให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย

ครั้งนี้ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดโครงการขับเคลื่อน อพ.สธ. “สืบสานงานอนุรักษ์โฮมฮักรักษ์ทรัพยากร” ขึ้นในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ และพัฒนาเพื่อสังคม

ทางด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะประธานในพิธี กล่าวว่างาน “สืบสานงานอนุรักษ์โฮมฮักรักษ์ทรัพยากร” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ หน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้เห็นความสำคัญของการดำเนินงานสนองพระราชดำริ และสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ตามแนวทางอพ.สธ. รวมทั้ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสถาบันเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และร่วมกันขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการตามกรอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ผมขอบคุณวิทยากรทุกท่านหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงแขกทุกท่าน โดยเชื่อมั่นว่ากิจกรรมทั้ง 2 วันนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับองค์ความรู้ และแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อีกทั้งยังได้รู้จักเครือข่าย ซึ่งมีเจตนารมณ์เดียวกัน

หลังพิธีเปิดนางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้บริหารรวมถึงเครือข่ายจาก 16 สถาบัน, 6 ศูนย์ประสานงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเดินทางมาร่วมงานกว่า 500 คนร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสมาคมฐานทรัพยากรท้องถิ่น และหน่วยงานสนองพระราชดำริอพ.สธ.

Related posts