กาฬสินธุ์(ชมคลิป) จัดประกวดผลผลิตเกษตรอินทรีย์


จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จัดงานวันกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต (Kalasin Green Market Day) เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ที่มาจากโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต หรือโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ สีสันอยู่ที่การประกวดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก
ที่บริเวณศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ภายใต้ชื่องาน “วันกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต (Kalasin Green Market Day)” โดยมีนายสันติภาพ โทนหงสา เกษตร จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี เจ้าพนักงานที่ดินกาฬสินธุ์ และส่วนราชการ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ใน จ.กาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอร่วมงานและนำผลผลิตเข้าประกวด พร้อมจัดบูธจำหน่ายผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากเกษตรอินทรีย์เป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก
นายสันติภาพ โทนหงสา เกษตร จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ ภายใต้ชื่องาน “วันกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต (Kalasin Green Market Day)” ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์ที่มาจากโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต หรือโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต สู่เกษตรอินทรีย์ ที่มีความโดดเด่นจากทั้ง 18 อำเภอในจ.กาฬสินธุ์ กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ประกวดผลผลิตทางการเกษตร และการจัดชุดของฝาก/ชุดของขวัญ (KALASIN GREEN MARKET Gift Set) และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย เข้าร่วม จำนวนกว่า 100 ราย
นายสันติภาพกล่าวอีกว่า ทั้งนี้โครงการดังกล่าว สำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับจ.กาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 18 อำเภอ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ได้ร่วมกันจัดขึ้น ตามโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลักงานประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของ จ.กาฬสินธุ์ ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการสร้างกลไกประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน เครือข่ายเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานครบวงจร
ด้านนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จ.กาฬสินธุ์ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัด ภายใต้โครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต (Kalasin Green Market) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตให้กับเกษตรกร ส่งเสริม สนับสนุน ให้ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการทำการเกษตร และยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร มุ่งเน้นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพสอดคล้องกับพื้นที่ ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล สมุนไพร และพืชเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งเป็นพืชทางเลือกของ จ.กาฬสินธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตในพื้นที่หลายอำเภอ และในแต่ละอำเภอเริ่มมีการรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิตและจำหน่าย ที่สามารถสร้างความหลากหลายในการผลิตสินค้าเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค โดยใช้ตลาดนำการผลิต และสร้างกระแสการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ มุ่งหวังให้เกษตรกร มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีคิดในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิต สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร