มหาสารคาม – MOU วิชาการ สถานประกอบการภาครัฐเอกชน 25 แห่ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ร่วมกับสถานประกอบการภาครัฐ และเอกชน25 แห่ง ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางด้านวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาประเทศ
วันที่26 เม.ย.66เวลา 11.00 น ที่ห้องประชุมอาคารเทพาคาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม นายปรัชญา ตะภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางด้านวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม กับ สถานประกอบการภาครัฐ และเอกชน และพิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา (สานพลังประชารัฐ/กรอ.อศ/อ.กรอ.อศ/สถานประกอบการและหน่วยงาน) ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามได้ดำเนินการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2566 กับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 25 แห่ง และได้กำหนดพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
นายปรัชญา ตะภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม กล่าวเพิ่มเติมว่า บทบาทการจัดการศึกษาไม่ใช่เพียงภาระหน้าที่ของสถานศึกษาเท่านั้น แต่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะพื้นฐานที่จำเป็น และมีสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา อีกทั้งการพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU) ในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศสู่การวางแผนการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ นับเป็นการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาประเทศ